Nyhetsarkiv

Om planoppland.no

PlanOppland inneholder en samlet oversikt over hensyn som skal ivaretas i planleggingen og samhandlingen mellom kommunene og regionale myndigheter i Oppland. Målet er å oppnå gode og effektive planprosesser gjennom veiledning og samarbeid.

 Hvem står bak planoppland.no?

Siden driftes av Fylkesmannen i Oppland og Oppland fylkeskommune på vegne av regionale myndigheter og KS. Siden vil være under kontinuerlig utvikling, innspill til nettsiden kan gis ved å henvende seg til nettsidens redaktører:

 Fylkesmannen i Oppland                                    Oppland fylkeskommune                    

Sissel Tørud                                                            Bente Moringen

epost: fmopsto@fylkesmannen.no                          epost: bente.moringen@oppland.org

                   

Nyheter

Universell utforming - Prosjektmidler til kartlegging i 2017

Kartverket har kunngjort at fylkesmenn, fylkeskommuner og kommuner kan søke tilskudd til kartlegging av tilgjengeligheten av uteområder. Tilskuddene vil variere fra kr 30 000 til 100 000 per tilskuddsmottaker.

Les mer

Kommunene må følge opp krav til lekearealer

Fylkesmannen er opptatt av at barn skal ha tilgang på lekearealer der de bor, og vil rette større oppmerksomhet mot dette framover.

Les mer

Klimasats - støtte til klimasatsing i kommunene 2017

Kommuner og fylkeskommuner kan søke om midler til tiltak som reduserer utslipp av klimagasser og bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet. Midlene skal gå til noen av de beste prosjektene for klimagassreduksjon og omstilling til lavutslippssamfunnet.

Les mer