Nyhetsarkiv

Om planoppland.no

PlanOppland inneholder en samlet oversikt over hensyn som skal ivaretas i planleggingen og samhandlingen mellom kommunene og regionale myndigheter i Oppland. Målet er å oppnå gode og effektive planprosesser gjennom veiledning og samarbeid.

 Hvem står bak planoppland.no?

Siden driftes av Fylkesmannen i Oppland og Oppland fylkeskommune på vegne av regionale myndigheter og KS. Siden vil være under kontinuerlig utvikling, innspill til nettsiden kan gis ved å henvende seg til nettsidens redaktører:

 Fylkesmannen i Oppland                                    Oppland fylkeskommune                    

Sissel Tørud                                                            Bente Moringen

epost: fmopsto@fylkesmannen.no                          epost: bente.moringen@oppland.org

                   

Nyheter

Klimasats - støtte til klimasatsing i kommunene 2017

Kommuner og fylkeskommuner kan søke om midler til tiltak som reduserer utslipp av klimagasser og bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet. Midlene skal gå til noen av de beste prosjektene for klimagassreduksjon og omstilling til lavutslippssamfunnet.

Les mer

KIcK-nettverket: Fagsamling ATP - 14. februar 2017

Dette er andre fagsamling for planleggere i nettverket klimavennlig innlandskommuner (KIcK) i Oppland og Hedmark. 

Les mer

KIcK-nettverket. Fagsamling 25. januar 2017. Tema: Grønne innkjøp

1. januar 2017 trer en ny lov om offentlige anskaffelser i kraft. Loven stiller krav om at offentlige anskaffelser bidrar til å redusere miljøpåvirkningen og til å fremme klimavennlige løsninger der det er relevant.

Les mer