Siste artikler

Nyheter fra planoppland

Ny KU-forskrift

Ny forskrift om konsekvensutredninger trådte i kraft 1. juli 2017.

Les mer

Uttalefrister i ferietider

I disse sommerferietider minner vi om at uttalefrister ved oppstart og høring/offentlig ettersyn må ta hensyn til ferier! Varsles f.eks oppstart like før sommerferien, bør man utvide uttalefristen,  jfr. Reguleringsplanveileder og Veileder Kommuneplanens arealdel. 

Les mer

Rundskriv om endringer i plan- og bygningsloven

Kommunal og moderniseringsdepartementet har i rundskriv H-6/17 gitt en oversikt over vedtatte endringer i plan- og bygningsloven og matrikkelloven. Endringene trer i kraft 1. juli 2017.

Les mer

Erfaringsbasert veileder om massehåndtering

Region Nordhordaland har utarbeidet veilederen Jordmassar frå problem til ressurs - ta vare på matjorda

Les mer

Nye veiledere fra DSB

Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har nylig publisert flere nye veiledere.

Les mer

Tilskudd til lokal plankompetanse

Kommunal- og moderniseringsdepartementet lyser nå ut 4 millioner i tilskudd for å sikre den lokale kompetansen innen planlegging, kart og geodata. Tilskuddsordningen skal bidra til å øke effektiviteten og kvaliteten på den lokale planleggingen etter plan- og bygningsloven. Ordningen retter seg mot søkere innen organisasjonsliv, virksomheter og faglige nettverk. Tiltaket kan gjerne skje i samarbeid med en offentlig aktør. Søknadsfristen er 28. mai i år.

Les mer

Nordisk prosjekt om bærekraftig byutvikling

Små og mellomstore nordiske byer inviteres til å delta i et nordisk nettverk om hvordan lykkes med bærekraftig byutvikling. Søknadsfrist er 29. mai 2017. Prosjektet er et av de norske formannskapsprosjektene i Nordisk ministerråd og det søkes samarbeid med byer fra alle de nordiske landene.

Les mer

Forankring gjennom tidlig medvirkning

Politisk forankring og bred medvirkning er viktig i arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel. Sel kommune sitt forankringsseminar er et godt eksempel på hvordan dette kan gjøres.

Les mer

Kandidat til jordvernprisen 2017?

Den nasjonale jordvernprisen deles ut for første gang i 2017. Fylkesmannen ber om forslag på aktuelle kandidater fra Oppland innen 26. mars

Les mer

Byrom - en idehåndbok

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har kommet med en idehåndbok som skal inspirere kommuner og andre til å utvikle nettverk av gode byrom.

 

Les mer