Facebook | Twitter Skriv ut

Gode og effektive planprosesser

Plan- og bygningsloven legger klare føringer for samhandlingen mellom ulike parter i planarbeidet, og er innrettet mot dialog og tidlige avklaringer om viktige tema i planarbeidet. Planprosessene skal være forutsigbare, og alle som er berørt skal ha mulighet til å medvirke. For å oppnå en god og effektiv samhandling er det viktig at planaktørene kjenner rammene for planleggingen og hverandres roller.

Gode og effektive planprosesser

Ved oppstart av planprosesser er det viktig å avklare forholdet til overordnede planer og eventuelle krav om konsekvensutredninger. Virkninger av planer skal alltid gjøres rede for i planbeskrivelsen og et godt opplegg for medvirkning er sentralt. I planprosessen er planskjemaet et hjelpemiddel for strukturering.

 

Kommunen er planmyndighet og har ansvar for å tilrettelegge for medvirkning, sikre at planer er basert på et oppdatert kunnskapsgrunnlag og ivaretar nasjonale og viktige regionale interesser. Regionale myndigheter har ansvar for å veilede og bidra til at interessene ivaretas, samt lytte til lokaldemokratiet ved vurdering av innsigelser. Samarbeid og gode prosesser skal redusere bruken av innsigelser.

 

Regionale myndigheter i Oppland ønsker å legge til rette for tidlig, tydelig og samordnet dialog med kommunene, og tilbyr ulike typer veiledning og samhandling som framgår av denne siden. Det er sentralt å avdekke og løse konflikter tidlig. Dette forutsetter aktiv bruk av regionalt planforum i fasen før høring. I Oppland forventer regionale myndigheter at kommunene legger til rette for utsjekk av større, konfliktfylte saker på regionalt planforum før første høring.

 

Sjekkliste for effektiv prosess og samhandling med regionale myndigheter:

 

Når det ikke er kommunen som starter opp planarbeidet

 • kommunen sørger for god veiledning og dialog med forslagsstiller før oppstart. Oppstartmøte med referat er viktig
 • referat fra oppstartmøte ligger ved varsel om oppstart

 

Bruk av regionalt planforum

 • komplekse/konfliktfylte planarbeid legges fram for regionalt planforum i tidlig planfase
 • kommuneplanens arealdel
  • tas ved behov opp i tidlig planfase for åpen dialog/veiledning (ikke referat)
  • samlet planforslag sjekkes alltid ut på regionalt planforum (referat) og rettes opp før det legges ut på første høring

 

Planer på høring er kvalitetssikret for bred medvirkning og rask prosess

 • planforslaget er lett tilgjengelig, med tydelig sammenheng mellom juridiske deler (kart, bestemmelser) og planbeskrivelse m/ ROS og ev. konsekvensutredning (KU)
 • behovet for arealbruken i planperioden er dokumentert
 • ny arealbruk er utredet i tråd med forskrift om KU
 • plankartet ligger i Innlandsgis

 

Planer i konflikt med nasjonale/viktige regionale interesser inneholder slik informasjon

 • nasjonale og viktige regionale interesser som blir berørt er synliggjort
 • kommunen begrunner hvorfor det er nødvendig å planlegge i strid med interessene
 • det er redegjort for alternativ arealbruk som er vurdert og hvorfor løsningene ikke er aktuelle

 

Publisert: 25.08.2015 Sist endra: 25.08.2015