Facebook | Twitter Skriv ut

Medvirkning

Alle som fremmer planforslag skal legge til rette for medvirkning i planprosesser, og kommunen skal påse at dette er oppfylt. Kommunen har videre et særlig ansvar for å sikre aktiv medvirkning fra grupper som krever spesiell tilrettelegging. Det er også viktig at kommunen tilrettelegger for innsyn i kommunale planprosesser gjennom aktiv bruk av digital plandialog, jf. plansatsingsprosjektet for Hedmark og Oppland og videreføringen av dette.

 Det bør bestemmes tidlig i planprosessen hvordan det skal legges til rette for en aktiv medvirkning. For plantyper hvor det skal utarbeides et planprogram, jfr. PBL § 4–2, skal opplegget for medvirkning fastsettes i planprogrammet.

Bestemmelsen om medvirkning viderefører kravene til informasjon og medvirkning i PBL er styrker også disse reglene på flere viktige punkter.

Barn og unge står i en særstilling som gruppe i forhold til andre som krever spesiell tilrettelegging i forhold til planarbeidet, og er derfor spesielt framhevet i loven. Etter § 3-3 tredje ledd i plan- og bygningsloven skal kommunestyret sørge for å etablere en særskilt ordning for å ivareta barn og unges interesser i planleggingen. Det er opp til kommunestyret hvordan den særskilte ordningen skal organiseres, men kommunen må dokumentere at den har slik ordning og hvordan den er organisert.

Grupper og interesser som ikke er i stand til å delta direkte, skal sikres gode muligheter for medvirkning på annen måte.

De formelle skritt som beskrives i reglene om behandlingen av de enkelte plantypene i plan- og bygningsloven er å anse som minstekrav til saksbehandling og medvirkning.

 Planmyndighetenes informasjonsplikt overfor offentligheten på et tidlig tidspunkt i prosessen er særlig vektlagt i plan- og bygningslovens kapittel 5, Medvirkning i planleggingen.

Planmyndigheten skal gjennom hele planarbeidet sørge for åpen, bred og tilgjengelig medvirkning i lokalsamfunnet og dialog med organiserte og uorganiserte interesser. Dette er viktig for å sikre reell medvirkning og nødvendig opplysning av saken.

 § 5-1 innebærer en plikt for planmyndighetene til å iverksette aktive tiltak for å få til den ønskede medvirkning.

De formelle skritt som beskrives i reglene om behandlingen av de enkelte plantypene er å anse som minstekrav til saksbehandling og medvirkning. I alminnelighet bør det bestemmes tidlig i planprosessen hvordan det skal legges til rette for en aktiv medvirkning.

For de plantyper hvor det skal utarbeides et planprogram, jf. § 4–2, skal opplegget for medvirkning fastsettes i planprogrammet.

Publisert: 28.09.2015 Sist endra: 28.09.2015