Facebook | Twitter Skriv ut

Oppstartsmøte

Før det varsles oppstart av planarbeid skal det avholdes et møte mellom kommunen og de som ønsker å utarbeide en reguleringsplan for et område. 

Plan- og bygningslovens § 12-8 setter krav til at det skal avholdes et slikt møte før planarbeidet blir varslet igangsatt. Ny forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering etter plan- og bygningsloven finnes i lenke til høgre.

Hensikten med oppstartmøtet

  • Gjensidig informasjon:
    • Forslagsstiller orienterer om planlagt innhold - utvikling av planområdet.
    • Kommunen orienterer om eksisterende forhold i områder, gjeldende planer, eiendomsforhold, kommunaltekniske anlegg mm. 
  • Avklare planavgrensning, samt ansvarsforhold mellom forslagsstiller og kommunen.
  • Avklare hvilke krav til planlegging som utløses, med tanke på temaer som må vurderes nærmere inkludert avklare behovet for planprogram og konsekvensutredning.
  • Avklare medvirkning i planprosessen, blant annet hvilke andre offentlige myndigheter som blir berørt.

Referatet bør fylles ut før og under oppstartsmøtet, og skal godkjennes av partene. Dette bør vedlegges oversendelsen til regionale myndigheter ved varsel om oppstart.

Flere kommuner har også utarbeidet egne skjema for bestilling av oppstartsmøte.

Publisert: 11.08.2016 Sist endra: 13.12.2017