Facebook | Twitter Skriv ut

Planmateriale

Nedenfor ligger det en kort sjekkliste for hva som skal vedlegges ved oversendelse av plan til statlige og regionale myndigheter. Det er en sjekkliste for varsel om oppstart, samt en for planer på høring. Sjekklisten gjelder for både reguleringsplaner og kommuneplan- og delplaner. 

Varsel om oppstart

 • Oversendelsesbrev
 • Referat fra oppstartsmøte*
 • Evt. Planprogram
 • Kart med planavgrensning
 • Sosi-fil med planavgrensning*
 • Utfylt planskjema.

Plan til høring

 • Oversendelsesbrev
 • Kommunens saksfremstilling og vedtak
 • Plankart
 • Planbestemmelser
 • Planbeskrivelse
 • Konsekvensutredning
 • ROS-analyse
 • Sosi-fil av planen
 • Andre tilhørende dokumenter
 • Utfylt planskjem

*for reguleringsplaner

Vedtak av plan

I henhold til PBL § 11-15 skal vedtatt kommuneplan/kommunedelplan sendes til fylkesmannen og regional planmyndighet og berørte statlige myndigheter. Plandokumentene, kart, bestemmelser og beskrivelse sendes elektronisk som pdf-filer. Det er også ønskelig at dette gjøres for øvrige plantyper.

Sosi-filer

Oppland fylkeskommune og Fylkesmannen i Oppland m.flere har en felles kartportal www.innlandsgis.no der de digitale plandataene fra kommunen legges inn. Derfor er det viktig at sosi-filer vedlegges samt sendes til: planhamar@kartverket.no

Publisert: 11.08.2016 Sist endra: 05.05.2017