Facebook | Twitter Skriv ut

Samordning av innsigelser

Kommunal- og moderniseringsdepartementet innførte samordning av statlige innsigelser til kommunale planer som en fast ordning i 2017. Formålet er å oppnå en effektiv og målrettet behandling av plansaker og et godt samarbeid mellom kommunene og statlige myndigheter. Ordningen innebærer at Fylkesmannen i Oppland har samordningsansvar for innsigelser fremmet av statlige myndigheter i fylket og kan avskjære innsigelser. I Oppland vektlegges tidlig dialog mellom kommunen, statlige myndigheter og fylkeskommunen som en del av ordningen.

Forsøk med samordning av innsigelser startet opp i 2013 og Oppland har deltatt i forsøket siden 1. oktober 2015. Ordningen ble gjort fast for forsøksfylkene i brev av 22. desember 2017 fra Kommunal og moderniseringsdepartementet. Nord-Trøndelag innlemmes i ordningen fra 2018. Hedmark, Oslo og Akershus, Østfold, Sogn og Fjordane og Finnmark innlemmes fra 2019.

Fylkesmannen har fra før samordningsansvar innenfor eget ansvarsområde og har nå i tillegg ansvar for å samordne innsigelser fremmet av andre statlige myndigheter. Fylkesmannen skal motta innsigelsene, foreta en samlet vurdering av dem og kan avskjære innsigelser på nærmere angitte betingelser.

Innsigelsesinstituttet er viktig for å sikre nasjonale og vesentlige regionale interesser i arealplanleggingen, og er en forutsetning for at kommunen kan vedta arealplaner med juridisk bindende virkning. Det er samtidig et mål å redusere antall innsigelser ved å styrke dialogen mellom kommunene og innsigelsesmyndighetene i tidlig planfase.

I Oppland vektlegges tidlig dialog mellom kommunen, statlige myndigheter og fylkeskommunen som en del av ordningen. Kommunene og innsigelsesmyndighetene har et felles ansvar for å gjøre planprosessene så effektive som mulig, redusere bruk av innsigelser og styrke kvalitet og gjennomførbarhet av kommunale arealplaner. Statlige innsigelser til kommunale planer kommer samlet fra Fylkesmannen til kommunen.

Publisert: 28.09.2015 Sist endra: 23.07.2019


Innsigelser


Flere nyheter

Gjennomføring i Oppland er foreløpig som i forsøksperioden