Facebook | Twitter Skriv ut

Fylkesmannen i Oppland

Ansvarsområder:

Fylkesmannen har et særskilt ansvar for at nasjonal politikk formidles og ivaretas i behandling av kommunale og fylkeskommunale planer.

Fylkesmannen skal også bidra til samordning av statlige interesser.

Fylkesmannen kan fremme innsigelse mot planer som er i strid med nasjonale og viktige regionale interesser.

I plansaker formidler fylkesmannen nasjonale og regionale føringer særlig innen fagområdene beredskap og samfunnssikkerhet, barn og unges interesser, folkehelse, universell utforming, utbyggingsmønster og transportsystem, klima, landbruk, kulturlandskap, naturmiljø, friluftsliv og forurensning.

Fylkesmannen er også klageinstans for kommunale enkeltvedtak etter plan- og bygningsloven og er meklingsinstans ved innsigelser i plansaker.

Fylkesmannen legger vekt på å skille klart mellom politikkformidlingen og klage- og meklingsfunksjonen.

Nettside: Fylkesmannen i Oppland

Publisert: 15.01.2016 Sist endra: 15.01.2016