Facebook | Twitter Skriv ut

Norges vassdrags- og energiverk

Ansvarsområde:

Norges vassdrags- og energidirektorat er statlig forvaltningsmyndighet for vassdrag, grunnvann, skred og energi. NVE er derfor medvirker og høringspart i plansaker hvor energianlegg, vassdrag, skred og grunnvann berøres.

NVEs viktigste oppgaver er å ivareta sikkerhet og miljø i og langs vassdrag og formidle kunnskap om vann, vassdrag, snø, is og breer.

NVE har også et ansvar for å sikre samfunnet mot tap og skader som skyldes flom, erosjon og skred, og sørge for en god flomberedskap.

I tilegg skal NVE fremme en effektiv, sikker og miljømessig akseptabel produksjon, overføring og bruk av stedbunden energi.


NVE har ansvar for å følge opp energiloven og vannressursloven, og bistå Olje- og energidepartementet i forvaltningen av vassdragsreguleringsloven og industrikonsesjonsloven.

Nettside: Norges vassdrags- og energiverk (NVE)

Publisert: 15.01.2016 Sist endra: 15.01.2016