Facebook | Twitter Skriv ut

Oppland fylkeskommune

Ansvarsområder:

Fylkeskommunen har flere roller og myndighetsoppgaver å ivareta i planforvaltningen. Fylkeskommunen er ansvarlig for utarbeiding av regionale planer.

Fylkeskommunen har også som oppgave å samarbeide med og veilede kommunene i deres planlegging etter plan- og bygningsloven.

Fylkeskommunen er høringsinstans og avgir uttalelser til kommuneplaner, reguleringsplaner, søknader om dispensasjon mv.

Som regional kulturvernmyndighet har fylkeskommunen et særlig ansvar for å ivareta de samlede verneinteressene knyttet til kulturminner i plan- og utbyggingssaker. Fylkeskommunen må påse at kulturminner av regional og nasjonal interesse blir ivaretatt på en forsvarlig måte i kommuneplanleggingen, og gi råd til kommunen om hvordan hensyn til kulturminner og kulturmiljøer best kan ivaretas.

Videre må fylkeskommunen se til at føringer og retningslinjer som er nedfelt i nasjonale retningslinjer og regionale planer blir ivaretatt i kommuneplanleggingen.

Fylkeskommunen har innsigelsesmyndighet etter kulturminneloven, nasjonale retningslinjer og vedtatte, godkjente regionale planer.

Fylkeskommunen har også ansvar for regional utvikling i fylket, og vil måtte veie denne rollen opp mot myndighetsrollen. Fylkeskommunens myndighet til å avgi uttalelser er i hovedsak delegert til administrasjonen. Kommuneplaner og større kommunedelplaner som berører viktige regionale interesser, og planer som foreslår konfliktfylte tiltak, blir lagt fram til politisk behandling.

Regionalt planforum gjennomføres en gang i måneden. Her kan kommunene presentere arealplaner og få innspill fra regionale og statlige myndigheter. Fylkeskommunen har ansvaret for gjennomføring av møtene.

Nettside:Oppland fylkeskommune

Publisert: 15.01.2016 Sist endra: 15.01.2016