Facebook | Twitter Skriv ut

Statens vegvesen

Ansvarsområder:

Statens vegvesen eier, drifter og vedlikeholder stamveiene (europaveier og viktige riksveger) og riks- og fylkesvegnettet.

Som vegmyndighet har Statens vegvesen også ansvar for å påse at føringer i nasjonal transportplan og andre nasjonale føringer for veg og transportutvikling følges opp også gjennom arealplanarbeidet i kommunene.

Vegvesenet håndhever også veglovens bestemmelser. Statens vegvesen skal ivareta forhold i plansaker som angår riks- og fylkesveger. Vegvesenet gir også faglige råd om veg- og trafikktekniske forhold på det øvrige vegnettet.

Videre er det vegvesenets oppgave å vurdere de trafikkmessige konsekvensene av arealbruken, herunder de miljømessige sidene knyttet til vegtransport.

Det følger av plan- og bygningsloven § 3-3 at kommunen er planmyndighet også når planen omfatter riks- og fylkesveger. Statens vegvesen har imidlertid særskilt hjemmel til å utarbeide og fremme planer selv jf. plan- og bygningsloven § 3-7. Når Statens vegvesen benytter seg av denne retten, er det normalt også vegvesenet som foretar kunngjøring av planarbeidet og legger planforslag ut til offentlig ettersyn. Planarbeidet skal skje i nært samarbeid med kommunene. De vanlige bestemmelsene om saksbehandling, innhold og virkninger for vedkommende plantype gjelder også for planer som er utarbeidet        etter § 3-7. Kommunen vedtar planene og sørger for nødvendig kunngjøring av vedtakene. Den praktiske utarbeiding av planer som gjelder riks- og fylkesveger vil i de fleste tilfeller bli utført av vegmyndighetene. I de tilfeller der dette utføres av kommunene, skal dette skje i nært samarbeid med og i forståelse med Statens vegvesen.

Nettside:Statens vegvesen

Publisert: 15.01.2016 Sist endra: 15.01.2016