Facebook | Twitter Skriv ut

Barn og unges interesser

Kommunen har er særlig ansvar for å sikre barn og unges interesser i planlegging.

Barn og unges interesser blir regelmessig berørt av kommunale planer, og det er viktig at de blir hørt. Planprosessen skal organiseres slik at barn og unge involveres i størst mulig grad, og får fremmet sine synspunkter.

Konsekvenser for barn og unge skal vurderes i alle plan- og byggesaker. Det forventes at kommunen synliggjør hvilke vurderinger som er gjort dersom arealer planlegges omregulert på en måte som kan virke negativt inn på barn og unges interesser. Ved fortetting er det viktig at kommunen er svært bevisst på de nødvendige uterom og grøntarealer som må bestå for at barn skal kunne utfolde seg i trygg lek i sitt nærområde.

Ved omdisponering av arealer som i planer er avsatt til fellesareal eller friområde som er i bruk eller er egnet for lek, skal det skaffes fullverdig erstatning. Erstatning skal også skaffes ved utbygging eller omdisponering av uregulert areal som barn bruker som lekeareal eller som er egnet for lek.

For å sikre tilstrekkelig kvalitet på lekeområder er det viktig å stille kvalitetskrav bl.a. om solforhold og arealstørrelser i planbestemmelsene, jf. hjemmel i pbl. § 12-7 nr. 4. Det er også viktig å utforme rekkefølgebestemmelser for å sikre opparbeiding av lekeområder, friområder og trygge adkomster før nye byggeområder tas i bruk, jf. hjemmel i pbl § 12-7 nr. 10. Dette er et virkemiddel for å sikre at uteoppholdsarealer for barn og unge blir ferdig opparbeidet etter gitte kvalitetskrav.

Generelt mener Fylkesmannen i Oppland at det ved utbygging av områder med konsentrert bebyggelse bør stilles krav om at leke- og uteoppholdsareal skal være opparbeidet i henhold til planen før det gis brukstillatelse for første bolig. Vi vil ha en tydeligere oppmerksomhet rettet mot dette framover. Kravene i punkt 5b i rikspolitiske retningslinjer konkretiserer forhold som eventuelle innsigelser vil bli vurdert ut fra. Det er derfor viktig at kommunen viser hvordan kravene som stilles til lekearealer skal ivaretas, og begrunner sine valg på en tydelig måte.

Publisert: 26.08.2015 Sist endra: 10.04.2019


Regionale myndigheter

Nedenfor finner du kontaktinformasjon til myndigheter med ansvar for dette fagområdet

Kontakt

Fylkesmannen i Oppland Postboks 987, 2626 Lillehammer
Tlf. 61 26 60 00 (08.00-15.30)

Kontakt

Oppland Fylkeskommune Postboks 988, 2626 Lillehammer
Tlf. 61 28 90 00 (08.00-15.30)