Facebook | Twitter Skriv ut

Forurensning

Rein luft og reint vann er viktige miljøkvaliteter for helse og trivsel. Det er derfor et nasjonalt mål å redusere eller begrense alle typer forurensning. 

Transportsektoren er en hovedkilde til lokal luftforurensning og utslipp av klimagasser. Samordnet areal- og transportplanlegging er et virkemiddel som kan redusere transportbehovet - og derved utslippene. 

Vegtrafikk er også en dominerende støykilde, og det anslås at ca 35 000 personer i Oppland har støy ved boligen som er over anbefalte grenseverdier. Redusert støybelastning er en utfordring i planleggingen. 

 

Publisert: 22.06.2015 Sist endra: 26.08.2015


Regionale myndigheter

Nedenfor finner du kontaktinformasjon til myndigheter med ansvar for dette fagområdet

Kontakt

Fylkesmannen i Oppland Postboks 987, 2626 Lillehammer
Tlf. 61 26 60 00 (08.00-15.30)

Kontakt

Statens Vegvesen region øst Postboks 1010, 2605 Lillehammer
Tlf. 61 27 10 00 (08.00-15.30)