Facebook | Twitter Skriv ut

Forurensning – luftkvalitet og grunnforurensning

Luftkvalitet, grunnforurensning og radon er relevante forurensningsutfordringer i planleggingen i Oppland. Regionale myndigheter forventer at det i byer og større tettsteder gjøres en vurdering av utbyggingsområdet i henhold til anbefalte grenseverdier for luftkvalitet. Kommunen må være oppmerksom på områder hvor det kan være fare for forurensninger i grunnen, og har et særlig ansvar for å samordne behandlingen av saker etter forurensningsforskriften kapittel 2, Opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider, med behandlingen av saker etter plan- og bygningsloven. Kommunen
skal også ivareta hensynet til radon i arealplanleggingen.

Boliger og lekeplasser bør ikke etableres i områder der luftkvaliteten overskrider grenseverdiene for gul eller rød sone. Dersom planområdet berører eiendommer som tidligere vært benyttet til bensinstasjon/bilverksted/ev. annen type næringsvirksomhet, må det det gjøres nødvendige undersøkelser for å avklare ev. grunnforurensning. Områder med grunnforurensning avmerkes som hensynssone i reguleringsplanen, og det må gis  reguleringsbestemmelser med krav om videre oppfølging.

Kontaktperson:

Gaute Gangås, Fylkesmannen i Oppland, tlf. 61 26 60 73 

Publisert: 30.11.2015 Sist endra: 11.05.2017


Regionale myndigheter

Nedenfor finner du kontaktinformasjon til myndigheter med ansvar for dette fagområdet

Kontakt

Fylkesmannen i Oppland Postboks 987, 2626 Lillehammer
Tlf. 61 26 60 00 (08.00-15.30)