Facebook | Twitter Skriv ut

Støy i planleggingen

Støy bidrar til mistrivsel og til redusert søvnkvalitet og svekket helsetilstand, og omtrent 50.000 personer i Oppland er påvirket av støy. Det er et nasjonalt mål å redusere støyplagen med 10 % innen 2020 i forhold til 1999, jf. St.meld. nr. 26 (2006-2007) Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand

Støy skal være tema i alle reguleringsplaner der det er relevant, og det skal foreligge en støyfaglig utredning som synliggjør støynivåer ved ulike fasader på de aktuelle bygningene og på uteplass. Støyutredning skal være grunnlaget for detaljplanleggingen.

Hovedregler i planleggingen:

Boliger og andre støyfølsomme bygg skal ikke etableres når støynivå på fasade er over Lden 65 db (rød sone)

Boliger kan vurderes etablert når støynivå på fasade er mellom 55 og 65 db (gul sone), forutsatt at tilstrekkelige avbøtende tiltak er innarbeidet i planbestemmelsene.

I sentrums- eller fortettingsområder som er avsatt som avvikssone i kommuneplan, kan retningslinjene fravikes.

Kriterier for etablering i gul støysone eller avvikssoner er at planbestemmelsene sikrer at:

  • Alle boenheter får en stille side
  • Halvparten av støyfølsomme rom og minst ett soverom plasseres på stille side
  • Et tilstrekkelig stort uteareal har støynivå under 55 db

Regionale myndigheter forventer at «Retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen» (T-1442/2016) følges opp i planleggingen, at støysoner avsettes som støysoner i plankartet med tilhørende bestemmelser. Eventuelle fysiske avbøtende tiltak som støyskjerm eller støyvoll innarbeides i plankartet.

Publisert: 10.12.2015 Sist endra: 14.06.2017


Regionale myndigheter

Nedenfor finner du kontaktinformasjon til myndigheter med ansvar for dette fagområdet

Kontakt

Fylkesmannen i Oppland Postboks 987, 2626 Lillehammer
Tlf. 61 26 60 00 (08.00-15.30)