Facebook | Twitter Skriv ut

Klima og energi

Plan- og bygningslovens prinsipper om å samle og konsentrere arealinngrep er viktig å følge opp også i mer spredtbygde områder og i fjellet, for å unngå utslippsøkninger fra transport og for å ivareta viktige landbruks-, natur-, landskaps- og friluftslivsverdier.

Regionale myndigheter i Oppland forventer at dette legges til grunn for arealplanleggingen. I tillegg til lokalisering av utbyggingsområder og transportløsninger (ATP), er også energibruk og energiomlegging viktige hensyn i arealplanleggingen. Energiløsninger for planområdet skal vurderes ut fra hensyn til klima og energieffektivitet. Kommunens egen klimaambisjon nedfelt i energi- og klimaplanen bør legges til grunn for valg av energi- og klimaløsninger i planområdet. Relevante forhold som bør vurderes er tilrettelegging for vannbåren varme, lokal produksjon av fornybar energi, passivhusstandard og bruk av tre som byggemateriale.

Publisert: 24.09.2015 Sist endra: 08.05.2017


Regionale myndigheter

Nedenfor finner du kontaktinformasjon til myndigheter med ansvar for dette fagområdet

Kontakt

Oppland Fylkeskommune Postboks 988, 2626 Lillehammer
Tlf. 61 28 90 00 (08.00-15.30)

Kontakt

Fylkesmannen i Oppland Postboks 987, 2626 Lillehammer
Tlf. 61 26 60 00 (08.00-15.30)