Facebook | Twitter Skriv ut

Jordbruk

Areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag har arealkategorien LNFR.

Jordbruk i plan

"Garden som ressurs" er en veileder til plan- og bygningsloven om bygge- og anleggstiltak i tilknytning til landbruket. Den skal gi hjelp til riktig og effektiv saksbehandling av tiltak på landbrukseiendommer. Veilederen er utarbeidet av Landbruks- og matdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet i fellesskap.

Rammen for hva som karakteriseres som gårdstilknyttet virksomhet framgår av Veileder H-2401 Garden som ressurs..Se lenke på høgre side.

Jordbruk eller industri?

På areal avsatt til LNFR-formål er det bare tillatt å oppføre bygninger eller iverksette anlegg eller andre tiltak som er nødvendige for drift av næringsmessig landbruk, herunder gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag.

Beitebruk

Ved ev. utbygging i beiteområder for husdyr, må konsekvenser som beslag av beiteareal og virkning for beitedyras trekkveger utredes. Husdyrs bruk av arealer bør kartfestes og en må søke løsninger som sikrer de beste beitearealene og at areal som ikke blir bygd ned fortsatt kan brukes til beite.

Ved planlegging av fritidsbebyggelse i beiteområder for husdyr, mener Fylkesmannen at det ut fra hensyn til beitedyr og fare for gjengroing av landskapet, generelt sett ikke bør tillates inngjerding av hyttetomter.

Kontaktpersoner:

Sissel Tørud, Fylkesmannen i Oppland (tlf. 61 26 61 53)

Publisert: 11.08.2016 Sist endra: 06.10.2017