Facebook | Twitter Skriv ut

Jordvern

Dyrka og dyrkbar jord er en grunnleggende ressurs for å sikre matforsyninga på kort og lang sikt. Regionale myndigheter forventer derfor at inngrep i dyrka og dyrkbart areal blir så lite som mulig og at arealene som tas utnyttes effektivt.

Forsterket nasjonal jordvernstrategi

Regjeringen har hatt som mål at årlig omdisponering av dyrka jord ikke skal overstige 6 000 dekar. I ny nasjonal jordvernstrategi vedtatt av Stortinget 8. desember 2015 ble jordvernstrategien vesentlig forsterket ved at det ble satt mål om at omdisponering av dyrka jord skal reduseres gradvis til 4 000 dekar/år innen 2020. Oppland har over tid hatt ca. 5 % av landets årlige omdisponering av dyrka jord og dette tilsier at der nye jordvernmålet tilsvarer ca. 200 daa/år for Oppland.

Krav om effektiv arealutnyttelse

For å minske utbyggingspresset på jordbruksarealer i relativ nærhet, forventes det i Oppland at det blir lagt opp til effektiv arealutnyttelse ved planlegging av bygge- og anleggstiltak også når utbyggingsområdet ikke består av dyrka/dyrkbar mark.

Regionale myndigheter forventer videre at fortettingspotensialet er utnyttet før nye arealer tas i bruk og at det stilles krav til effektiv bruk av eksisterende og planlagte byggeområder. Størst krav er det rundt viktige kollektivknutepunkt.

Dersom det er aktuelt å omdisponere dyrka eller dyrkbar mark, skal det også utredes alternativ som ikke medfører tap av dyrka/dyrkbar mark.

Arealregnskap og KOSTRA-rapportering

Det forutsettes at det i planbeskrivelsen lages et arealregnskap som viser omdisponering av fulldyrka areal, overflatedyrka areal, innmarksbeite, skogsareal fordelt på høg, middels og lav bonitet samt dyrkbart areal. Arealoppgaven må også vise hvilke arealformål de ulike arealtypene omdisponeres til. Kommunen skal opplyse om omdisponering av dyrka og dyrkbart areal i sin KOSTRA-rapportering.

 Kontaktpersoner:

Olav Malmedal, Fylkesmannen i Oppland (tlf. 61 26 61 41)

Publisert: 11.08.2016 Sist endra: 05.05.2017