Facebook | Twitter Skriv ut

Landskap

Landskapshensyn er vektlagt gjennom Norges ratifisering av den europeiske landskapskonvensjonen.

Vektlegging av virkningene for miljø og landskap er viktig i alle planer, men spesielt viktig ved utbyggingsplaner i fjellet, nær vassdrag og i helhetlige kulturlandskap. Fylket har en levende seterkultur og viktig kulturarv knyttet til utnyttelse av ressursene i fjell og utmark. I slike områder forventer Fylkesmannen at det settes krav om visualiseringer som viser nær- og fjernvirkning av planlagt utbygging i planbeskrivelsen.

Kulturlandskap

I Oppland er det 13 nasjonalt verdifulle kulturlandskapsområder, og av disse er ett område utpekt som nasjonalt utvalgt kulturlandskap i jordbruket (Nordherad i Vågå). Dette er områder med store kulturhistoriske og miljømessige kvaliteter, og representerer de viktigste landskapstypene i fylket. Det bør fastsettes bestemmelser som regulerer bebyggelse og anlegg slik at utforming og hensyn til landskapselement sikres i planmaterialet.

Publisert: 29.09.2015 Sist endra: 29.09.2015


Regionale myndigheter

Nedenfor finner du kontaktinformasjon til myndigheter med ansvar for dette fagområdet

Kontakt

Fylkesmannen i Oppland Postboks 987, 2626 Lillehammer
Tlf. 61 26 60 00 (08.00-15.30)

Kontakt

Oppland Fylkeskommune Postboks 988, 2626 Lillehammer
Tlf. 61 28 90 00 (08.00-15.30)