Facebook | Twitter Skriv ut

Kulturminner og kulturmiljø

Opplands rike kulturhistorie rommer kulturminner fra den eldste steinalder til vår egen tid. Kulturminner og kulturmiljø er viktige for lokalsamfunns særpreg, mangfold og identitet. Fylkeskommunen er sektormyndighet for kulturarv, men kommunene har medansvar og er viktige aktører for å ivareta et godt og representativt utvalg av kulturminner og kulturmiljø.

Kulturarvenheten er forvaltningsmyndighet for nasjonalt og regionalt verneverdige kulturminner, kulturmiljø og bygninger i Oppland. Kommunene i Oppland har et eget ansvar for å synliggjøre og ta vare på kulturarven i fylket og gjør et viktig arbeid.

Kulturminneloven beskytter den eldste delen av kulturarven: Kulturminner og kulturmiljø eldre enn 1537 er automatisk fredet jf. Kulturminneloven § 3. Det samme gjelder samiske kulturminner fra mer enn 100 år tilbake, og de til enhver tid erklærte stående byggverk med opprinnelse fra perioden 1537-1649. Kulturminner yngre enn 1537 og bygninger reist seinere enn 1649 har ikke det samme formelle vernet etter kulturminneloven, men kan ha stor verneverdi og betydning for så vel lokalsamfunn som Opplandssamfunnet. Kommunene har hovedansvaret for å identifisere, verdsette og forvalte verneverdige kulturminner i tråd med nasjonale mål. Fylkeskommunen har ansvar for å ivareta de nasjonale kulturminneinteressene og bistå kommunene med veiledning.

God arealplanlegging bidrar til vern av kulturarven i fylket vårt. Viktige verdier må synliggjøres i kommuneplaner, og skal som hovedregel avklares gjennom reguleringsplaner. Hensynssoner med gode bestemmelser og retningslinjer skal innarbeides i planene. Kommunene må for øvrig sende saker som kan komme i konflikt med kulturminner og verneverdig bebyggelse til Kulturarv i Oppland fylkeskommune for uttalelse. Oversikt over hvilke saker som skal oversendes finner du her.

Oversikt over kulturminner er nødvendige for alle forvaltningsnivå. Den nasjonale databasen Askeladden er et sentralt verktøy for forvaltningen av kulturminner for både fylkeskommunen og kommunene. Mange kommuner utarbeider nå kulturminneplaner og fylkeskommunen starter i 2016 et toårig arbeid med fagmelding for kulturminnevern i fylket, som skal danne grunnlag for faglige prioriteringer.

 

Forventet oppfølging i Oppland:

Det forventes at kommunene i sin planlegging tar hensyn til nasjonale og viktige regionale interesser knyttet til kulturminner, kulturmiljø og kulturlandskap.

Publisert: 22.06.2015 Sist endra: 26.08.2015


Regionale myndigheter

Nedenfor finner du kontaktinformasjon til myndigheter med ansvar for dette fagområdet

Kontakt

Oppland Fylkeskommune Postboks 988, 2626 Lillehammer
Tlf. 61 28 90 00 (08.00-15.30)