Facebook | Twitter Skriv ut

Mineralske ressurser

Nasjonale forventingene til regional og kommunal planlegging del 2 omhandler planlegging for bærekraftig areal- og samfunnsutvikling, og det er noen punkter som angår planlegging og forvaltning av mineralressurser direkte.

 

Norge har store mineralressurser som det moderne samfunnet har behov for, og utvinning kan gi grunnlag for verdiskaping. Den geofysiske kartleggingen av mineralressurser i Norge videreføres. Kunnskapen kan på sikt gi økt verdiskaping og nye arbeidsplasser. Den regionale og kommunale arealplanleggingen er viktig for å sikre tilgjengelighet til gode mineralforekomster i fremtiden, og for å ivareta andre miljø- og samfunnshensyn.

 

Regjeringens forventinger til regional og kommunal planlegging:

Fylkeskommunene og kommunene sikrer tilgjengelighet til gode mineralforekomster for mulig utvinning, avveid mot miljøhensyn og andre samfunnsinteresser. Behovet for og tilgangen på byggeråstoffer ses i en regional sammenheng.

Føringer og veileding til planleggingen på Direktoratet for Mineralforvaltning sine sider

Publisert: 29.09.2015 Sist endra: 29.09.2015


Regionale myndigheter

Nedenfor finner du kontaktinformasjon til myndigheter med ansvar for dette fagområdet

Kontakt

Direktoratet for mineralforvaltning Postboks 3021 Lade, 7441 Trondheim
Tlf. 73 90 40 50