Facebook | Twitter Skriv ut

Naturverdier

Oppland har en rik og variert natur som spenner fra fjellbygdene i Valdres til flatbygdene på Toten og Hadeland. God arealforvaltning er viktig for å bevare naturkvalitetene

Det ligger en stor utfordring i å opprettholde det biologiske mangfoldet. Oppland har et særlig ansvar for å bevare arter og naturtyper knyttet til de store fjellområdene og de store vassdragene i fylket. Særlig høyt prioritert er leveområder for villrein. De nasjonalt mest verdifulle områdene sikres gjennom vern etter naturvernloven. Verneområdene dekker ca 26 prosent av arealet i fylket. For å ivareta mangfoldet i naturen er det avgjørende med en langsiktig forvaltning også av arealene som styres etter plan- og bygningsloven.


Naturmangfoldlovens prinsipper for offentlig beslutningstaking §§ 8-12 skal legges til grunn i all saksbehandling som berører naturverdier, noe som også omfatter mange plansaker. Vernevedtak skal følge tilnærmet samme saksgang som statlig arealplan etter § 6-4 i plan- og bygningsloven. Ved søknader om dispensasjon innenfor områder vernet etter naturvernloven eller naturmangfoldloven, anbefales det at saken først behandles etter verneforskriften og deretter etter plan- og bygningsloven. Tiltak som berører prioriterte arter skal behandles etter naturmangfoldlovens § 24 før det eventuelt gis tillatelse til tiltak etter PBL.

 

Publisert: 22.06.2015 Sist endra: 26.08.2015


Regionale myndigheter

Nedenfor finner du kontaktinformasjon til myndigheter med ansvar for dette fagområdet

Kontakt

Fylkesmannen i Oppland Postboks 987, 2626 Lillehammer
Tlf. 61 26 60 00 (08.00-15.30)

Kontakt

Oppland Fylkeskommune Postboks 988, 2626 Lillehammer
Tlf. 61 28 90 00 (08.00-15.30)