Facebook | Twitter Skriv ut

Fiskeforvaltning

Fysiske inngrep i vassdrag er en av de største truslene mot mange fiskebestander. Spesielt er gyte- og oppvekstområder sårbare, og viktige å beskytte gjennom arealplanleggingen. Arealforvaltningen er derfor et sentralt verktøy for å sikre verdifulle fiskebestander, og det forventes at hensynet til fiskebestander ivaretas i planleggingen.

Fisk er ett av flere såkalte «kvalitetselementer» etter vannforskriften. Dersom ikke fiskebestanden oppnår «god tilstand», når heller ikke vannforekomsten den lever i god tilstand. Fisk omfattes derfor av vannforskriftens krav til god miljøtilstand, og hensynet til fiskebestandene er følgelig en del av den nasjonale forpliktelsen som følger av EUs vannrammedirektiv. Inngrep som kan forringe fiskebestander må vurderes etter bestemmelsene i vannforskriftens § 12, i likhet med andre tiltak som kan føre til at miljømålene i vannforskriften ikke nås.

Oppland har mange verdifulle fiskebestander og fiskesamfunn. Særlig verdifulle er storørretbestandene i fylket og storrøyebestanden i Randsfjorden. I tillegg har fiskesamfunnene i Mjøsa, Gudbrandsdalslågen og Randsfjorden stor bevaringsverdi, og hensynet til disse bestandene forventes tillagt særlig stor vekt.  Mange av fylkets fiskebestander representerer også en stor bruksverdi, for rekreasjonsfiske og husbehovsfiske.

Publisert: 06.04.2017 Sist endra: 06.04.2017