Facebook | Twitter Skriv ut

Naturmangfold

Norge har som mål å stanse tapet av biologisk mangfold og sikre at trua arter og naturtyper blir opprettholdt på livskraftige nivå.

Naturmangfoldloven (nml) har forsterket disse føringene gjennom forvaltningsmål for arter og naturtyper, og krav til generell aktsomhet. Lovens kapittel II angir alminnelige bestemmelser om bærekraftig bruk, der prinsippene i §§ 8-12 skal legges til grunn som retningslinjer ved offentlig beslutningstaking, og vurderingen skal fremgå av beslutningen.

Regionale myndigheter forventer at vurderinger etter nml §§ 8-12 innarbeides i planbeskrivelsen og/eller i konsekvensutredningen, og at det tas hensyn til naturverdier gjennom bruk av arealformål og bestemmelser. Kommunen må kritisk vurdere om kunnskapsgrunnlaget er godt nok, særlig i større utbyggingssaker, og ta stilling til behovet for tilleggsutredninger. Det er utarbeidet en veileder for naturmangfoldloven kapittel II som gir innsikt i hvordan hensynet til naturmangfold skal vektlegges avveid mot andre samfunnsinteresser.

Tabellen under gir en overordnet oversikt over områder med særlig verdi for biologisk mangfold i hver kommune i Oppland. I tillegg til denne har samtlige kommuner i seterregionen i både fjell og skog i hele fylket et spesielt ansvar for å ivareta kulturlandskapsmosaikk bestående av slåtteenger, naturbeitemark, hagemark og skogsbeiter.

Kommuner berørt av Mjøsa, Lågen med sideelver, Randsfjorden, Dokka-Etna samt Begna har et spesielt ansvar å ivareta vassdragsnaturen i disse store hovedvassdragene.

Kommune

Naturtyper/områdekategorier

Lillehammer

urskog/gammelskog av typen huldrestryskoger; deltaområder

 

Gjøvik

urskog/gammelskog av typen huldrestryskoger

 

Dovre

leveområder for villrein; kalkrike områder i fjellet;   palsmyr; myrkompleks av internasjonal verneverdi (Ramsarområde - gjelder   Fokstumyra); naturbeitemark/ tørrbakkesamfunn

 

Lesja

leveområder for villrein

 

Skjåk

leveområder for villrein

 

Lom

leveområder for villrein; kalkrike områder i fjellet;   kalkskoger; naturbeitemark/ tørrbakkesamfunn; hagemark (hamne-/beitehager med   bjørk)

 

Vågå

leveområder for villrein; kalkskoger; naturbeitemark/   tørrbakkesamfunn; hagemark (hamne-/beitehager med bjørk)

 

Nord-Fron

leveområder for villrein; bekkekløfter; flommarksystemer   (kroksjøer, flomdammer og meandrerende elvepartier og større elveører); hagemark   (hamne-/beitehager med bjørk)

 

Sel

leveområder for villrein; bekkekløfter; palsmyr

Sør-Fron

leveområder for villrein; bekkekløfter; flommarksystemer   (kroksjøer, flomdammer og meandrerende elvepartier og større elveører); hagemark   (hamne-/beitehager med bjørk)

 

Ringebu

leveområder for villrein; bekkekløfter; deltaområder; flommarksystemer   (kroksjøer, flomdammer og meandrerende elvepartier og større elveører); hagemark   (hamne-/beitehager med bjørk)

 

Øyer

leveområder for villrein; bekkekløfter;  myrkompleks med arter som myrhauk, fjellmyrløper,   dobbeltbekkasin og trane

 

Gausdal

Bekkekløfter; urskog/gammelskog av typen huldrestryskoger;   urskog/gammelskog av typen fjellgranskog; myrkompleks med arter som myrhauk,   fjellmyrløper, dobbeltbekkasin og trane; myrkompleks av internasjonal   verneverdi (Ramsarområde - gjelder Hynna)

 

Østre Toten

urskog/gammelskog av typen huldrestryskoger; dammer med   vassveronika og granntjønnaks

 

Vestre Toten

rike sumpskoger; dammer med vassveronika og granntjønnaks;   kalksjøer/kransalgesjøer

 

Jevnaker

kalkskoger; kalksjøer/kransalgesjøer; rike   kulturlandskapssjøer

 

Lunner

kalkskoger; kalksjøer/kransalgesjøer; rike   kulturlandskapssjøer; slåtteenger

 

Gran

kalkskoger; kalksjøer/kransalgesjøer; rike   kulturlandskapssjøer; slåtteenger; kulturlandskapsmosaikk (slåtteenger,   naturbeitemark og hagemark – gjelder Tingelstad)

 

Søndre Land

se generelle punkt over tabellen

 

Nordre Land

kalkskoger; urskog/gammelskog av typen mjuktjafsskoger; deltaområde   av internasjonal verneverdi (Ramsarområde - gjelder Dokkadeltaet); slåtteenger

 

Sør-Aurdal

urskog/gammelskog av typen mjuktjafsskoger

 

Etnedal

urskog/gammelskog av typen mjuktjafsskoger; myrkompleks   med arter som myrhauk, fjellmyrløper, dobbeltbekkasin og trane

 

Nord-Aurdal

urskog/gammelskog av typen mjuktjafsskoger; myrkompleks   med arter som myrhauk, fjellmyrløper, dobbeltbekkasin og trane

 

 

Vestre Slidre

se generelt punkt over tabellen

 

Øystre Slidre

gammel lauvskog/ospeskoger; myrkompleks med arter som   myrhauk, fjellmyrløper, dobbeltbekkasin og trane

 

Vang

kalkrike områder i fjellet; gammel lauvskog/ospeskoger

 

En mer detaljert kommunetabell finnes på Fylkesmannens nettside. Den tabellen er et ekstrakt av rapporten «Ansvarsnaturtyper og ansvarsarter for Oppland fylke» fra Miljøfaglig Utredning. Rapportens målgruppe er kommuner og andre i forvaltningen som arbeider med arealplanlegging.

 Kontaktperson, Fylkesmannen i Oppland: Gaute Gangås (tlf. 61 26 60 73)

 

 

Publisert: 06.10.2015 Sist endra: 03.05.2017


Regionale myndigheter

Nedenfor finner du kontaktinformasjon til myndigheter med ansvar for dette fagområdet

Kontakt

Oppland Fylkeskommune Postboks 988, 2626 Lillehammer
Tlf. 61 28 90 00 (08.00-15.30)

Kontakt

Fylkesmannen i Oppland Postboks 987, 2626 Lillehammer
Tlf. 61 26 60 00 (08.00-15.30)