Facebook | Twitter Skriv ut

Vannforvaltning

Arealplanleggingen er et viktig virkemiddel for å sikre en samfunnsmessig forsvarlig bruk og forvaltning av vannressursene våre. Det er et nasjonalt mål å bevare strandsonen som natur- og friluftsområde tilgjengelig for alle, og sikre vassdragslandskap, kantvegetasjon og vannkvalitet.

Regionale myndigheter forventer at vassdragsverdier og allmenn tilgjengelighet i og langs vassdrag ivaretas med relevante arealformål og planbestemmelser. Ivaretagelse av tilstrekkelig byggeforbudssoner langs sjø og vassdrag har prioritet.

For all arealbruk som kan påvirke vannkvalitet skal forskrift om rammer for vannforvaltningen av 15. desember 2006 og dens mål om minimum god økologisk og kjemisk tilstand vurderes og følges opp. Det bør også stilles spesifikke krav knyttet til eventuelle inngrep i vannforekomsten. Dersom planområdet ligger i nedslagsfeltet til et vernet vassdrag, forventes det også at det gjøres vurderinger om hvorvidt planen berører verneverdiene i nedslagsfeltet som lå til grunn for vernet.

Kontaktpersoner:

Gaute Gangås, Fylkesmannen i Oppland (tlf. 61 53 60 73)

Mari Olsen, Oppland fylkeskommune (tlf. 905 82 024)

 

 

Publisert: 26.08.2015 Sist endra: 04.05.2017


Regionale myndigheter

Nedenfor finner du kontaktinformasjon til myndigheter med ansvar for dette fagområdet

Kontakt

Fylkesmannen i Oppland Postboks 987, 2626 Lillehammer
Tlf. 61 26 60 00 (08.00-15.30)

Kontakt

Oppland Fylkeskommune Postboks 988, 2626 Lillehammer
Tlf. 61 28 90 00 (08.00-15.30)