Facebook | Twitter Skriv ut

Villrein

Villreinen regnes som en ansvarsart for Norge, dvs. at 25% eller mer av den europeiske bestanden er i Norge. Villrein er dermed en art av nasjonal forvaltningsinteresse, som miljømyndighetene vurderer som særlig viktig å ta hensyn til bl.a. i arealplaner.

Regionale planer for nasjonale villreinområder

På oppdrag fra nasjonale myndigheter er det utarbeidet regionale planer for en helhetlig forvaltning av fjellområder som er spesielt viktige for villreinens framtid i Norge. Planene skal avgrense nasjonale villreinområder og fastsette en langsiktig arealforvaltning som balanserer bruk og vern.

Innarbeiding av de regionale planene i kommuneplanens arealdel/kommunedelplaner      

Kommunene som omfattes av regional plan for villreinfjellene skal legge de regionale retningslinjene til grunn for sin arealplanlegging. Det anbefales at områder definert som nasjonalt villreinområde og buffersone i regional plan avsettes som hensynssone villrein i kommuneplanens arealdel. Retningslinjer i regional plan bør innarbeides og tilpasses som bestemmelser i kommunenes planer. Til arealformålet LNF(R) kan kommunen vedta bestemmelser til kommuneplanens arealdel som regulerer ferdsel i områder med spesielle vernehensyn, jamfør plan- og bygningsloven § 11-11 nr. 6. Et eksempel er innskrenkning av ferdsel i viktige kalvingsområder i bestemte perioder av året. Villreinnemnda og villreinutvalget er viktige samarbeidsaktører. Kommunen bør ta kontakt med dem tidlig i planarbeidet.

Konsekvensutredning

Villrein er et tema som alltid skal konsekvensutredes i arealplaner der villreinens leveområder blir berørt. Det skal gis en samlet vurdering av hvordan planlagt ny arealbruk innen planområdet vil kunne påvirke villreinstammene. Særlig sårbare funksjonsområder for villreinen er kalvingsområder og trekkområder. I vurderingen av konsekvenser skal ikke bare selve arealbruksendringene vurderes, men også eventuelle økninger av ferdsel inn i villreinens leveområder. Avbøtende tiltak i form av kanalisering bør vurderes.

Kontaktperson: Marit Vorkinn, Fylkesmannen i Oppland (tlf. 61 26 60 68)

Publisert: 06.10.2015 Sist endra: 28.04.2017


Regionale myndigheter

Nedenfor finner du kontaktinformasjon til myndigheter med ansvar for dette fagområdet

Kontakt

Oppland Fylkeskommune Postboks 988, 2626 Lillehammer
Tlf. 61 28 90 00 (08.00-15.30)

Kontakt

Fylkesmannen i Oppland Postboks 987, 2626 Lillehammer
Tlf. 61 26 60 00 (08.00-15.30)

Regionale føringer

Regionale planer:

  • Regional plan for Rondane og Sølnkletten
  • Regional plan for Ottadalsområdet 2016-2016
  • Regional plan for Dovrefjellområdet (under arbeid)