Facebook | Twitter Skriv ut

Samferdsel

Utbyggingspolitikk og transport er sentrale samfunnsoppgaver som må ses i sammenheng med god arealutnyttelse og styrking av den regionale senterstrukturen. 

Videre utbygging av veg- og jernbanenettet i Oppland er viktig for å oppnå effektive transportløsninger. Et godt utbygd kollektivtilbud og overføring av transport fra veg til jernbane, kan gi miljø- og ressursgevinster. Trafikksikkerhetstiltak og utbygging av gang- og sykkelveger er også viktige satsingsfelt.

Publisert: 29.09.2015 Sist endra: 29.09.2015


Regionale myndigheter

Nedenfor finner du kontaktinformasjon til myndigheter med ansvar for dette fagområdet

Kontakt

Statens Vegvesen region øst Postboks 1010, 2605 Lillehammer
Tlf. 61 27 10 00 (08.00-15.30)

Kontakt

Oppland Fylkeskommune Postboks 988, 2626 Lillehammer
Tlf. 61 28 90 00 (08.00-15.30)

Kontakt

Fylkesmannen i Oppland Postboks 987, 2626 Lillehammer
Tlf. 61 26 60 00 (08.00-15.30)