Facebook | Twitter Skriv ut

Jernbane

I arealplanleggingen etter plan- og bygningsloven er Jernbaneverkets hovedoppgave å ivareta sikkerhet og jernbaneinfrastrukturens arealbehov for å drifte, vedlikeholde, fornye, samt gjennomføre ny utbygging av jernbane, stasjoner og godsterminaler med tilhørende anlegg.

I arealplanleggingen sikres disse behovene i første rekke gjennom Jernbaneverkets medvirkning og høringsuttalelser til rettslig bindende arealplaner, og Jernbaneverkets egen planlegging som tiltakshaver.

Lenke til Jernbaneverket sin veileder for planlegging

Bedre og mer effektiv arealbruk i byer og tettsteder med samordnet bolig-, areal og transportplanlegging er et nasjonalt satsingsområde. Jernbaneverket vil i planarbeid i byer og tettsteder være en aktiv medspiller for å sikre gode helhetlige løsninger for knutepunktene der jernbaneinfrastrukturens behov er integrert.

 

Publisert: 27.08.2015 Sist endra: 27.08.2015


Regionale myndigheter

Nedenfor finner du kontaktinformasjon til myndigheter med ansvar for dette fagområdet

Kontakt

Bane NOR SF Postboks 4350, 2308 Hamar
Tlf. 22 45 50 00