Facebook | Twitter Skriv ut

Samordnet bolig, areal- og transportplanlegging

Bedre samordning av bolig, areal- og transportplanlegging er et viktig virkemiddel for å oppnå et bærekraftig utbyggingsmønster med gode transportløsninger, effektiv arealbruk og redusert bilbruk.

Plan- og bygningslovens prinsipper om å samle og konsentrere arealinngrep er viktig å følge opp også i mer spredtbygde områder og i fjellet, for å unngå utslippsøkninger fra transport og for å ivareta viktige landbruks-, natur-, landskaps- og friluftslivsverdier.

En kompakt sentrumsutvikling som tar vare på urbane kvaliteter, gang- og sykkelveger, blågrønne strukturer, møte- og lekeplasser bidrar til reduserte klimagassutslipp, bedret folkehelse og sikring av viktige natur- og landbruksarealer. En slik tilnærming utfordrer tradisjonell planlegging i fylket vårt. Tilrettelegging for høy arealutnytting stiller store krav til kommunen som planmyndighet, også på området klimatilpasning og samfunnssikkerhet.

For å unngå uheldig tettstedsspredning er det nødvendig å tilstrebe klare tettstedsavgrensninger.

Fortetting og transformasjon av områder i byer og tettsteder må brukes som virkemiddel, og vi anbefaler at kommunene utarbeider fortettingsanalyser for sine sentrumsområder. Dette er spesielt viktig fordi en utbygging som tar i bruk ubebygde arealer ofte vil komme i konflikt med nasjonale mål om å unngå omdisponering av dyrka mark, hindre tap av biologisk mangfold og unngå uønsket transportvekst.

Boligutredningen fra 2015 viser at nybygging av boliger i det vesentlige bør være leiligheter. Siden Oppland har en betydelig overdekning av eneboliger, bør det satses på leilighetsbygging framover. Vi forventer generelt at det legges opp til høy arealutnytting i sentrumsnære områder og at det stilles krav om både minimum og maksimum bebyggbart areal (BYA).

Regionale myndigheter forventer også at det legges opp til en parkeringspolitikk i sentrum som bidrar til å begrense bilbruken og redusere overflateparkering, f.eks. ved å vurdere parkeringkjeller/hus og krav om maksimum antall parkeringsplasser. Det anbefales at det utarbeides en samlet oversikt over eksisterende og planlagte parkeringsplasser som grunnlag for å vurdere parkeringsdekningen innenfor planområdet.

Publisert: 28.09.2015 Sist endra: 05.05.2017


Regionale myndigheter

Nedenfor finner du kontaktinformasjon til myndigheter med ansvar for dette fagområdet

Kontakt

Fylkesmannen i Oppland Postboks 987, 2626 Lillehammer
Tlf. 61 26 60 00 (08.00-15.30)

Kontakt

Oppland Fylkeskommune Postboks 988, 2626 Lillehammer
Tlf. 61 28 90 00 (08.00-15.30)

Kontakt

Statens Vegvesen region øst Postboks 1010, 2605 Lillehammer
Tlf. 61 27 10 00 (08.00-15.30)

Kontakt

Bane NOR SF Postboks 4350, 2308 Hamar
Tlf. 22 45 50 00