Facebook | Twitter Skriv ut

Næringsutvikling

Næringsutvikling handler om svært mange forhold, bl.a. tilrettelegging av arealer og infrastruktur, gode og effektive planprosesser, bruk av IKT i planleggingen, konkurranseregelverket, bistand til det private næringsliv og tilrettelegging for de nye næringene vi trenger i framtida. For planleggere i kommunene er det særlig de tre første punktene her som er av betydning.

I Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging er det flere punkter som gjelder næringsutvikling, under kapittel om bærekraftig areal- og samfunnsutvikling.
Fylkeskommunene og kommunene skal samarbeide om planlegging for verdiskaping, bærekraftig næringsutvikling og innovasjon i partnerskap med næringslivet og regionale og lokale aktører. Det settes av tilstrekkelige arealer for næringsutvikling som ivaretar næringslivets behov, og som er lokalisert ut fra hensynet til samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging.

Fylkeskommunene og kommunene skal sikre viktige jordbruksområder, og legge til rette for nye og grønne næringer i tilknytning til jordbruk og skogbruk, som grønt reiseliv, mat med lokal identitet og utnyttelse av bioenergi.

Fylkeskommunene og kommunene skal sikre tilgjengelighet til gode mineralforekomster for mulig utvinning, avveid mot miljøhensyn og andre samfunnsinteresser. Behovet for og tilgangen på byggeråstoffer ses i en regional sammenheng.

I Regional planstrategi 2016-20 er det prioritert utarbeiding av tre regionale planer i perioden, herunder Regional plan for verdiskaping og Regional plan for kompetanse. Begge disse planarbeidene er i en oppstartsfase. Planarbeidet blir ledet av en bredt sammensatt styringsgruppe med aktører fra mange parter utenfor fylkeskommunen.

Ansvar på regionalt nivå

På regionalt nivå er det mange ulike etater og organer som har et virkemiddelapparat og/eller som kan bidra med kompetanse.

  • Oppland fylkeskommune ved Regionalenheten har ansvar for generell næringsutvikling
  • Innovasjon Norge - avdeling Oppland, har ansvar for det bedriftsrettede virkemiddelapparatet
  • Fylkesmannen i Oppland deler ut skjønnsmidler og har veiledningsansvar innenfor landbruk
  • Regionrådene (seks stk. i Oppland) tar imot henvendelser av regional interesse
  • Regionale kunnskapsparker eller næringshager tilbyr veiledning og kompetanse
  • Mange kommuner har kommunale næringsfond

Lovverk og andre nasjonale og regionale føringer

Plan- og bygningsloven er en viktig lov i denne sammenheng. Se § 3-1 Oppgaver og hensyn i planlegging etter loven og § 8-1 Regional plan.

Andre relevante lover:

Lov om jord (jordloven) og lov om skogbruk (skogbruksloven)
Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven)
Lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven)

Regionale strategier:

Næringsprogram for Oppland 2013
Strategi for skog- og tresektoren i Hedmark og Oppland 2013 - 2016
Reiselivsstrategi for Oppland 2013
Strategiplan for kulturnæringer og kulturbaserte næringer Oppland 2011 - 2015

Publisert: 11.08.2016 Sist endra: 05.05.2017