Facebook | Twitter Skriv ut

Samfunnssikkerhet i planlegging

Samfunnssikkerhetshensyn er et prioritert område i all arealplanlegging og byggesaksbehandling. Det handler om å sikre at tiltak ikke plasseres eller utformes på en slik måte at de utgjør fare for liv og helse, miljø,  kritiske samfunnsfunksjoner og infrastruktur.

Regionale myndigheter forventer at et helhetlig samfunnssikkerhetsperspektiv legges til grunn i all arealplanlegging og byggesaksbehandling. Det betyr at samfunnssikkerhet i arealplanleggingen skal ivareta en tilstrekkelig trygghet og sikkerhet ikke bare mot natur- og virksomhetsbaserte farer, men også at kriminalitetsforebyggende tiltak blir vurdert (utforming av det offentlige rom med bl.a belysning, åpne løsninger mm.) knyttet til attraktive by- og tettsteder.

En felles utfordring vi alle står overfor er hvordan vi tilpasser oss et klima i endring. Det er en regional forventning om at kommuner og regionale aktører vurderer aktuelle klimatilpasningstiltak i den daglige arealplanleggingen. Håndtering av lokal overvannsdisponering i by- og tettsteder samt hyttefelt er et sentralt tema i denne sammenheng.

Les mer om samfunnssikkerhet i planarbeidet under de ulike temaene til venstre.

Publisert: 26.08.2015 Sist endra: 09.01.2019


Regionale myndigheter

Nedenfor finner du kontaktinformasjon til myndigheter med ansvar for dette fagområdet

Kontakt

Fylkesmannen i Oppland Postboks 987, 2626 Lillehammer
Tlf. 61 26 60 00 (08.00-15.30)

Kontakt

NVE, region Øst Postboks 4223, 2307 Hamar
Tlf. 22 95 95 95