Facebook | Twitter Skriv ut

Klimatilpasning

Klimaet er i endring, og dette må nye planer ta høyde for når det legges rammer forfremtidig arealbruk.

Regionale myndigheter forventer at kommunene tar hensyn til klimaendringer og risiko og sårbarhet i sin arealplanlegging og byggesaksbehandling. Kommunene må sørge for at det utarbeides risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS-analyser) som gir et godt kunnskapsgrunnlag for å forebygge og redusere aktuelle risiko- og sårbarhetsforhold i utbyggingsplaner. Det må særlig tas hensyn til naturfarer og eksisterende og framtidige klimaendringer.

Resultatet av ROS-analysen må påvirke planutforming slik at de juridisk bindende deler av planmaterialet (arealformål, hensynssoner og planbestemmelser) sikrer tilfredsstillende samfunnssikkerhet ved nye bygge- og anleggstiltak.

Publisert: 27.08.2015 Sist endra: 08.05.2017


Regionale myndigheter

Nedenfor finner du kontaktinformasjon til myndigheter med ansvar for dette fagområdet

Kontakt

Fylkesmannen i Oppland Postboks 987, 2626 Lillehammer
Tlf. 61 26 60 00 (08.00-15.30)

Kontakt

NVE, region Øst Postboks 4223, 2307 Hamar
Tlf. 22 95 95 95