Facebook | Twitter Skriv ut

Virksomhetsbaserte farer

Dette temaet dreier seg om sikkerheten rundt anlegg som håndterer brannfarlige, reaksjonsfarlige, trykksatte og eksplosjonsfarlige stoffer. I Oppland har vi 10 slike anlegg som er underlagt storulykkesforskriften.

Seveso III – direktivet ligger til grunn for den norske storulykkesforskriften.  Seveso III-direktivet stiller krav til lokale myndigheter ifm:

  • Arealplanlegging (artikkel 13)
  • Offentlig høring og deltaking i beslutningstaking (artikkel 15)
  • Offentlig beredskap (artikkel 12)

Ved arealplanlegging og byggesaksbehandling må det tas hensyn til den risiko som anlegg med farlige stoffer representerer. DSB tilbyr kommunene tilgang med brukernavn og passord til «FAST» - anlegg og kart» for å få oversikt over slike anlegg (se lenke til høyre)

Publisert: 04.01.2016 Sist endra: 08.05.2017