Facebook | Twitter Skriv ut

Regional planstrategi

Regional planstrategi er et grunnlag for å skape helhetlig regional samfunnsutvikling i regionen.  

De viktigste regionale utfordringene, utviklingstrekkene og utviklingsmulighetene skal legges til grunn, samt nasjonale mål, forventninger og rammer som er gitt av regjering og storting.

Statlige og regionale organer og kommunene skal legge den regionale planstrategien til grunn for planarbeidet i regionen. Jf. §§ 7-1 og 7-2 i plan- og bygningsloven. 

Viser veg for prioriteringer

Regional planstrategi er et verktøy for å avgjøre hvilke regionale planer det er viktig å utarbeide for nyvalgte fylkesting.

I henhold til plan- og bygningsloven skal en regional planstrategi utarbeides minst en gang i hver valgperiode og vedtas innen ett år etter konstituering av nytt fylkesting.

I gjeldende planstrategi for Oppland 2016 – 2020 prioriteres:

  • Kompetanse
  • Samferdsel
  • Næringsliv

Regional planstrategi er det eneste obligatoriske planverktøyet på regionalt nivå. Planstrategien skal utarbeides av fylkeskommunen (regional planmyndighet) i samarbeid med kommuner, statlige organer, organisasjoner og institusjoner som blir berørt av planarbeidet.

Peker ut hovedutfordringer

I planstrategien er det viktig å komme frem til en samlet og akseptert forståelse av hvilke hovedutfordringer  fylket står overfor de nærmeste årene. Dette er grunnlag for å skape regional utvikling som innebærer en helhetlig og ønsket samfunnsutvikling innenfor regionen.

Det er videre at mål at regionale aktører utvikler strategier og mål der en utnytter regionens muligheter i samarbeid med lokale aktører ut fra et felles mål for regionen.

Publisert: 27.08.2015 Sist endra: 15.11.2017


Regional planstrategi

Den regionale planstrategien ble revidert og vedtatt i fylkestinget våren 2016.

Regional planstrategi 2016-2020 finner du her