Nyheter fra planoppland

Rundskriv om samfunnssikkerhet i planlegging og byggesaksbehandling

Rundskriv H-5/18 Samfunnssikkerhet i planlegging og byggesaksbehandling ble publisert i oktober 2018

Les mer

Kommunene må følge opp krav til lekearealer

Ved utbygging av områder med konsentrert bebyggelse, bør det stilles krav om
at leke- og uteoppholdsareal skal være opparbeidet i henhold til planen før det
gis
brukstillatelse for første bolig.

Les mer

Saksbehandlingstid / uttalefrister

Fylkesmannen i Oppland og Fylkesmannen i Hedmark slår seg ved nyttår sammen til Fylkesmannen i Innlandet. Dette krever betydelige datajusteringer. Blant annet blir hovedsaksbehandlingssystemet i embetene nede i perioden fra 17. desember og til etter jul. Dette får konsekvenser for vår saksbehandlingstid.

Les mer

Konferanse: Levende steder

Hvordan legge til rette for et godt liv i bygd og by? Nasjonal konferanse på Lillehammer 6.-7. november 2018.

Les mer

Oppdatert nasjonal jordvernstrategi

Regjeringen har lagt fram en oppdatert jordvernstrategi i statsbudsjettet for 2019, etter anmodning fra Stortinget.

Les mer

Studietur til Gøteborg 7.-9. november

Forum for Kommunal Planlegging (FKP) arrangerer studietur til Gøteborg og omland onsdag 7. november til fredag 9. november. 

Les mer

Ivaretar plan- og bygningsloven behovene i dagens samfunn?

I et arrangement på Litteraturhuset 29. august ble evalueringen av plan- og bygningsloven (2008) presentert.

Les mer

Digital jordvernveileder

For å sikre matjorda i arealplanleggingen, har Landbruksdirektoratet utviklet digital jordvernveileder for kommunale plansaksbehandlere. 

Les mer

Regional plan for samfunnssikkerhet og beredskap 2018–2021

Plandokumentene er publisert.

Les mer

Plandokumentene til Lågenplanen er publisert

Regional plan for Gudbransdalslågen med sidevassdrag ble vedtatt av fylkestinget 14.02.2018. Plandokumentene er nå tilgjengelige, og kan finnes her

 

Les mer