Nyheter fra planoppland

Jordvernkonferanse for Innlandet

Det blir jordvernkonferanse for Innlandet 12. desember på Scandic Lillehammer hotel. 

Hvorfor og hvordan tar vi hensyn til jordvern i arealplanleggingen?

Les mer

Overvann i arealplanleggingen

Det er vedtatt endringer i plan- og bygningsloven om håndtering av overvann i arealplanleggingen.

Les mer

Rundskriv om samfunnssikkerhet i planlegging og byggesaksbehandling

Rundskriv H-5/18 Samfunnssikkerhet i planlegging og byggesaksbehandling ble publisert i oktober 2018

Les mer

Kommunene må følge opp krav til lekearealer

Ved utbygging av områder med konsentrert bebyggelse, bør det stilles krav om
at leke- og uteoppholdsareal skal være opparbeidet i henhold til planen før det
gis
brukstillatelse for første bolig.

Les mer

Saksbehandlingstid / uttalefrister

Fylkesmannen i Oppland og Fylkesmannen i Hedmark slår seg ved nyttår sammen til Fylkesmannen i Innlandet. Dette krever betydelige datajusteringer. Blant annet blir hovedsaksbehandlingssystemet i embetene nede i perioden fra 17. desember og til etter jul. Dette får konsekvenser for vår saksbehandlingstid.

Les mer

Konferanse: Levende steder

Hvordan legge til rette for et godt liv i bygd og by? Nasjonal konferanse på Lillehammer 6.-7. november 2018.

Les mer

Oppdatert nasjonal jordvernstrategi

Regjeringen har lagt fram en oppdatert jordvernstrategi i statsbudsjettet for 2019, etter anmodning fra Stortinget.

Les mer

Studietur til Gøteborg 7.-9. november

Forum for Kommunal Planlegging (FKP) arrangerer studietur til Gøteborg og omland onsdag 7. november til fredag 9. november. 

Les mer

Ivaretar plan- og bygningsloven behovene i dagens samfunn?

I et arrangement på Litteraturhuset 29. august ble evalueringen av plan- og bygningsloven (2008) presentert.

Les mer

Digital jordvernveileder

For å sikre matjorda i arealplanleggingen, har Landbruksdirektoratet utviklet digital jordvernveileder for kommunale plansaksbehandlere. 

Les mer