Nyheter fra planoppland

Saksbehandlingstid / uttalefrister

Fylkesmannen i Oppland og Fylkesmannen i Hedmark slår seg ved nyttår sammen til Fylkesmannen i Innlandet. Dette krever betydelige datajusteringer. Blant annet blir hovedsaksbehandlingssystemet i embetene nede i perioden fra 17. desember og til etter jul. Dette får konsekvenser for vår saksbehandlingstid.

Les mer

Konferanse: Levende steder

Hvordan legge til rette for et godt liv i bygd og by? Nasjonal konferanse på Lillehammer 6.-7. november 2018.

Les mer

Oppdatert nasjonal jordvernstrategi

Regjeringen har lagt fram en oppdatert jordvernstrategi i statsbudsjettet for 2019, etter anmodning fra Stortinget.

Les mer

Studietur til Gøteborg 7.-9. november

Forum for Kommunal Planlegging (FKP) arrangerer studietur til Gøteborg og omland onsdag 7. november til fredag 9. november. 

Les mer

Ivaretar plan- og bygningsloven behovene i dagens samfunn?

I et arrangement på Litteraturhuset 29. august ble evalueringen av plan- og bygningsloven (2008) presentert.

Les mer

Digital jordvernveileder

For å sikre matjorda i arealplanleggingen, har Landbruksdirektoratet utviklet digital jordvernveileder for kommunale plansaksbehandlere. 

Les mer

Regional plan for samfunnssikkerhet og beredskap 2018–2021

Plandokumentene er publisert.

Les mer

Plandokumentene til Lågenplanen er publisert

Regional plan for Gudbransdalslågen med sidevassdrag ble vedtatt av fylkestinget 14.02.2018. Plandokumentene er nå tilgjengelige, og kan finnes her

 

Les mer

Innleggene fra konferanse om kommuneplanens samfunnsdel

Fylkesmannen og Oppland fylkeskommune arrangerte 15. og 16. februar konferanse om kommuneplanens samfunnsdel. Innleggene presenteres her.

Les mer

Fast ordning med samordning av statlige innsigelser

Fylkesmannen i Oppland har siden 2015 samordnet innsigelser fra alle statlige etater. Fra nyttår er ordningen gjort permanent.

Les mer