Nyheter fra planoppland

Konferanse om kommuneplanens samfunnsdel

Det arrangeres konferanse på Scandic Lillehammer hotell den 15.-16. februar 2018 om kommuneplanens samfunnsdel. Kommunens fremste utviklingsverktøy.

 

Les mer

Ny forskrift om oppstartsfasen i planarbeidet

Forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering etter plan- og bygningsloven trer i kraft 1. januar 2018.

Les mer

Regional plan for Gudbrandsdalslågen

Et utkast til regional plan for Gudbrandsdalslågen med sidevassdrag er ute på høring med høringsfrist 12. desember 2017.

Les mer

TØI-seminar om byutvikling og bytransport

Transportøkonomisk Institutt (TØI) arrangerte 7. november 2017 seminar om utfordringer i byutvikling og bytransport, med utgangspunkt i de nyeste forskningsresultatene fra forskningsgruppa Byutvikling og bytransport ved TØI. 

Les mer

Kommunebilder 2017

Fylkesmannens kommunebilder 2017 er tilgjengelige som statistkk. 

Les mer

Regional plan for samfunnssikkerhet og beredskap

Utkast til den regionale planen for samfunnssikkerhet og beredskap 2018-2021 har vært ute på høring.

Les mer

Møtekalender for planforum 2018

Møtedatoer for planforum i 2018 er nå satt.

 

Les mer

Regional plansamling i Ringebu 8. november 2017

Fylkesmannen og Oppland fylkeskommune arrangerte regional plansamling på Ringebu 8. november

 

Les mer

Regional plansamling på Dokka 1. november

Fylkesmannen og Oppland fylkeskommune arrangerte regional plansamling på Dokka 1. november.

Målgruppe for samlingen var planleggere i kommunene i Vestoppland og Valdres og planfirmaer i regionen.

Les mer

Ny veileder fra NVE!

Veileder som omhandler bistand og verktøy til arealplanleggingen

Les mer