Nyheter fra planoppland

Plannytt 3 2017

Regjeringen har publisert plannytt 3 2017 der bl.a. endringer i plan- og bygningsloven og KU-forskriften er omtalt.

Les mer

Ny veileder landbruk - pbl

"Garden som ressurs" er en ny veileder, og erstatter veileder T-1443 Plan- og bygningsloven og Landbruk Pluss fra 2005. 

Les mer

Regionale plansamlinger høst 2017

Fylkesmannen og Oppland fylkeskommune inviterer til regionale plansamlinger på Dokka 1. november og i Ringebu 8. november.

Les mer

Ny KU-forskrift

Ny forskrift om konsekvensutredninger trådte i kraft 1. juli 2017.

Les mer

Uttalefrister i ferietider

I disse sommerferietider minner vi om at uttalefrister ved oppstart og høring/offentlig ettersyn må ta hensyn til ferier! Varsles f.eks oppstart like før sommerferien, bør man utvide uttalefristen,  jfr. Reguleringsplanveileder og Veileder Kommuneplanens arealdel. 

Les mer

Rundskriv om endringer i plan- og bygningsloven

Kommunal og moderniseringsdepartementet har i rundskriv H-6/17 gitt en oversikt over vedtatte endringer i plan- og bygningsloven og matrikkelloven. Endringene trer i kraft 1. juli 2017.

Les mer

Erfaringsbasert veileder om massehåndtering

Region Nordhordaland har utarbeidet veilederen Jordmassar frå problem til ressurs - ta vare på matjorda

Les mer

Nye veiledere fra DSB

Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har nylig publisert flere nye veiledere.

Les mer

Tilskudd til lokal plankompetanse

Kommunal- og moderniseringsdepartementet lyser nå ut 4 millioner i tilskudd for å sikre den lokale kompetansen innen planlegging, kart og geodata. Tilskuddsordningen skal bidra til å øke effektiviteten og kvaliteten på den lokale planleggingen etter plan- og bygningsloven. Ordningen retter seg mot søkere innen organisasjonsliv, virksomheter og faglige nettverk. Tiltaket kan gjerne skje i samarbeid med en offentlig aktør. Søknadsfristen er 28. mai i år.

Les mer

Nordisk prosjekt om bærekraftig byutvikling

Små og mellomstore nordiske byer inviteres til å delta i et nordisk nettverk om hvordan lykkes med bærekraftig byutvikling. Søknadsfrist er 29. mai 2017. Prosjektet er et av de norske formannskapsprosjektene i Nordisk ministerråd og det søkes samarbeid med byer fra alle de nordiske landene.

Les mer