Nyheter fra planoppland

Forankring gjennom tidlig medvirkning

Politisk forankring og bred medvirkning er viktig i arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel. Sel kommune sitt forankringsseminar er et godt eksempel på hvordan dette kan gjøres.

Les mer

Kandidat til jordvernprisen 2017?

Den nasjonale jordvernprisen deles ut for første gang i 2017. Fylkesmannen ber om forslag på aktuelle kandidater fra Oppland innen 26. mars

Les mer

Byrom - en idehåndbok

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har kommet med en idehåndbok som skal inspirere kommuner og andre til å utvikle nettverk av gode byrom.

 

Les mer

Universell utforming - Prosjektmidler til kartlegging i 2017

Kartverket har kunngjort at fylkesmenn, fylkeskommuner og kommuner kan søke tilskudd til kartlegging av tilgjengeligheten av uteområder. Tilskuddene vil variere fra kr 30 000 til 100 000 per tilskuddsmottaker.

Les mer

Kommunene må følge opp krav til lekearealer

Fylkesmannen er opptatt av at barn skal ha tilgang på lekearealer der de bor, og vil rette større oppmerksomhet mot dette framover.

Les mer

Klimasats - støtte til klimasatsing i kommunene 2017

Kommuner og fylkeskommuner kan søke om midler til tiltak som reduserer utslipp av klimagasser og bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet. Midlene skal gå til noen av de beste prosjektene for klimagassreduksjon og omstilling til lavutslippssamfunnet.

Les mer

KIcK-nettverket: Fagsamling ATP - 14. februar 2017

Dette er andre fagsamling for planleggere i nettverket klimavennlig innlandskommuner (KIcK) i Oppland og Hedmark. 

Les mer

KIcK-nettverket. Fagsamling 25. januar 2017. Tema: Grønne innkjøp

1. januar 2017 trer en ny lov om offentlige anskaffelser i kraft. Loven stiller krav om at offentlige anskaffelser bidrar til å redusere miljøpåvirkningen og til å fremme klimavennlige løsninger der det er relevant.

Les mer

Planlegging for framtida - gode lokalsamfunn - felles ansvar

Fylkesmannen i Oppland, Oppland fylkeskommune og Gjøvikregionen helse- og miljøtilsyn IKS til felles fagdager 7.– 8. februar på Quality Hotel Gjøvik med fokus på planlegging, miljø og folkehelse.  

Les mer

Planlegg for framtida

Vi inviterer til felles fagdager "Planlegging for framtida" 7.– 8. februar på Quality Hotel Gjøvik i regi av Fylkesmannen i Oppland, Oppland fylkeskommune og Gjøvikregionen helse- og miljøtilsyn.

Les mer