Nyheter fra planoppland

Nye veiledere fra DSB

Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har nylig publisert flere nye veiledere.

Les mer

Tilskudd til lokal plankompetanse

Kommunal- og moderniseringsdepartementet lyser nå ut 4 millioner i tilskudd for å sikre den lokale kompetansen innen planlegging, kart og geodata. Tilskuddsordningen skal bidra til å øke effektiviteten og kvaliteten på den lokale planleggingen etter plan- og bygningsloven. Ordningen retter seg mot søkere innen organisasjonsliv, virksomheter og faglige nettverk. Tiltaket kan gjerne skje i samarbeid med en offentlig aktør. Søknadsfristen er 28. mai i år.

Les mer

Nordisk prosjekt om bærekraftig byutvikling

Små og mellomstore nordiske byer inviteres til å delta i et nordisk nettverk om hvordan lykkes med bærekraftig byutvikling. Søknadsfrist er 29. mai 2017. Prosjektet er et av de norske formannskapsprosjektene i Nordisk ministerråd og det søkes samarbeid med byer fra alle de nordiske landene.

Les mer

Forankring gjennom tidlig medvirkning

Politisk forankring og bred medvirkning er viktig i arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel. Sel kommune sitt forankringsseminar er et godt eksempel på hvordan dette kan gjøres.

Les mer

Kandidat til jordvernprisen 2017?

Den nasjonale jordvernprisen deles ut for første gang i 2017. Fylkesmannen ber om forslag på aktuelle kandidater fra Oppland innen 26. mars

Les mer

Byrom - en idehåndbok

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har kommet med en idehåndbok som skal inspirere kommuner og andre til å utvikle nettverk av gode byrom.

 

Les mer

Universell utforming - Prosjektmidler til kartlegging i 2017

Kartverket har kunngjort at fylkesmenn, fylkeskommuner og kommuner kan søke tilskudd til kartlegging av tilgjengeligheten av uteområder. Tilskuddene vil variere fra kr 30 000 til 100 000 per tilskuddsmottaker.

Les mer

Kommunene må følge opp krav til lekearealer

Fylkesmannen er opptatt av at barn skal ha tilgang på lekearealer der de bor, og vil rette større oppmerksomhet mot dette framover.

Les mer

Klimasats - støtte til klimasatsing i kommunene 2017

Kommuner og fylkeskommuner kan søke om midler til tiltak som reduserer utslipp av klimagasser og bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet. Midlene skal gå til noen av de beste prosjektene for klimagassreduksjon og omstilling til lavutslippssamfunnet.

Les mer

KIcK-nettverket: Fagsamling ATP - 14. februar 2017

Dette er andre fagsamling for planleggere i nettverket klimavennlig innlandskommuner (KIcK) i Oppland og Hedmark. 

Les mer