Nyheter fra planoppland

Foredrag fra temamøte angående planstrategi

Tirsdag 12. april ble det avholdt temamøte i regionalt planforum. Tema for møte er kommunal planstrategi.

Les mer

10 råd for et velfungerende og effektivt plansystem

Basert på KS FoU om effektivisering av kommunal planlegging har KS i samarbeid med Asplan Viak AS utarbeidet en folder med 10 råd for et vefungerende og effektivt plansystem.

Les mer

Temamøte i regionalt planforum

Det inviteres med dette til temamøte i regionalt planforum tirsdag 12 april 2016. Tema for møte er kommunal planstrategi.

Les mer

Oppfølging av nasjonal jordvernstrategi

Både kommunene og fylkeskommunene har en viktig rolle i å følge opp forsterket nasjonal jordvernstrategi i sin planlegging. 

Les mer

Helhetlig vannhåndtering i arealplanleggingen

Utfordringene knyttet til helhetlig vannhåndtering er komplekse og berører flere sektorlover, f.eks vannressursloven og forurensningsloven.

Les mer

Flyktninger som tema i kommuneplanleggingen

Med god integrering og inkludering kan kommunene bli attraktive for etablering, og flyktningene kan bli en ressurs for kommunene og Opplandssamfunnet.

Helhetlig oppfølging av flyktninger både på kort og lang sikt bør tas inn i kommuneplanleggingen, som satsningsområde i kommuneplanens samfunnsdel eller i en egen kommunedelplan. 

Les mer

Forsterket nasjonal jordvernstrategi

Stortinget fastsatte 8. desember 2015 det årlige målet for omdisponering av dyrka mark til 4 000 dekar. Stortinget ba regjeringen sørge for at målet nås gradvis innen 2020.

I tillegg ba Stortinget regjeringen i 2016 etablere og utrede ulike tiltak for å styrke jordvernet.

Les mer

Naturmangfold i arealplan

Bli pilotkommune for naturmangfold i arealplan!

Les mer

Eksisterende bebyggelse i LNF-område

Hvilke muligheter har kommunen for å styre utviklingen for eksisterende fritidsboliger og boliger i LNF-områdene uten dispensasjonsbehandling? 

Les mer

Lokale geomatikkdager for Hedmark og Oppland

Velkommen til Lokale Geomatikkdager for Hedmark og Oppland 16. - 17. Februar - Scandic Elgstua, Elverum

Les mer