Nyheter fra planoppland

Oppfølging av nasjonal jordvernstrategi

Både kommunene og fylkeskommunene har en viktig rolle i å følge opp forsterket nasjonal jordvernstrategi i sin planlegging. 

Les mer

Helhetlig vannhåndtering i arealplanleggingen

Utfordringene knyttet til helhetlig vannhåndtering er komplekse og berører flere sektorlover, f.eks vannressursloven og forurensningsloven.

Les mer

Flyktninger som tema i kommuneplanleggingen

Med god integrering og inkludering kan kommunene bli attraktive for etablering, og flyktningene kan bli en ressurs for kommunene og Opplandssamfunnet.

Helhetlig oppfølging av flyktninger både på kort og lang sikt bør tas inn i kommuneplanleggingen, som satsningsområde i kommuneplanens samfunnsdel eller i en egen kommunedelplan. 

Les mer

Forsterket nasjonal jordvernstrategi

Stortinget fastsatte 8. desember 2015 det årlige målet for omdisponering av dyrka mark til 4 000 dekar. Stortinget ba regjeringen sørge for at målet nås gradvis innen 2020.

I tillegg ba Stortinget regjeringen i 2016 etablere og utrede ulike tiltak for å styrke jordvernet.

Les mer

Naturmangfold i arealplan

Bli pilotkommune for naturmangfold i arealplan!

Les mer

Eksisterende bebyggelse i LNF-område

Hvilke muligheter har kommunen for å styre utviklingen for eksisterende fritidsboliger og boliger i LNF-områdene uten dispensasjonsbehandling? 

Les mer

Lokale geomatikkdager for Hedmark og Oppland

Velkommen til Lokale Geomatikkdager for Hedmark og Oppland 16. - 17. Februar - Scandic Elgstua, Elverum

Les mer

Invitasjon og påmelding til regional planstrategikonferanse 22. januar

Hvert fjerde år skal Regional planstrategi utarbeides. Her skal fylkets utviklingstrekk, utfordringer og utviklingsmuligheter vurderes. Arbeidet med å peke på vesentlige politikkområder er viktig at man gjør i fellesskap, og Oppland fylkeskommune arrangerer derfor planstrategikonferanse for å samarbeide med kommunale politikere og statlige aktører for å finne frem til disse.

Les mer

Forventninger til kommunal planlegging i Oppland

I brev til kommunene utdyper Fylkesmannen sine forventninger til kommunal arealplanlegging, og orienterer samtidig om endringer i egen plansaksbehandling. Tidlig dialog i større plansaker blir prioritert framfor skriftlig veiledning i detaljplanuttalelser.

Les mer