Nyheter fra planoppland

Invitasjon og påmelding til regional planstrategikonferanse 22. januar

Hvert fjerde år skal Regional planstrategi utarbeides. Her skal fylkets utviklingstrekk, utfordringer og utviklingsmuligheter vurderes. Arbeidet med å peke på vesentlige politikkområder er viktig at man gjør i fellesskap, og Oppland fylkeskommune arrangerer derfor planstrategikonferanse for å samarbeide med kommunale politikere og statlige aktører for å finne frem til disse.

Les mer

Forventninger til kommunal planlegging i Oppland

I brev til kommunene utdyper Fylkesmannen sine forventninger til kommunal arealplanlegging, og orienterer samtidig om endringer i egen plansaksbehandling. Tidlig dialog i større plansaker blir prioritert framfor skriftlig veiledning i detaljplanuttalelser.

Les mer