Facebook| Twitter Skriv ut

Byrom - en idehåndbok

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har kommet med en idehåndbok som skal inspirere kommuner og andre til å utvikle nettverk av gode byrom.

 

Idehåndboka gir overordnede og praktiske råd om hvordan kommunen kan jobbe systematisk over tid med å utvikle byromsnettverk, som kort fortalt er infrastrukturen av gater, plasser, parker, blågrønne områder og gang- og sykkelforbindelser.

Et godt byromsnettverk kan bidra til å øke attraktiviteten til et sted, koble byen eller tettstedet bedre sammen og bedre folks livskvalitet. Dette er en viktig del av by- og stedsutviklingen og kommuneplanarbeidet. 

Hverdagsomgivelsene våre kan bedres ved at den fysiske bystrukturen kobles tettere opp til brukerne av byen og tettstedet. Idehåndboken viser gode ideer og eksempler på prosjekter og planverktøy som kan gi inspirasjon i arbeidet.

Målgruppen er i første rekke planleggere i kommunen, folkehelsekoordinatorer og politikere.

Byrom - en idehåndbok 

 

Publisert 14.03.2017 Sist endra 14.03.2017