Facebook| Twitter Skriv ut

Fast ordning med samordning av statlige innsigelser

Fylkesmannen i Oppland har siden 2015 samordnet innsigelser fra alle statlige etater. Fra nyttår er ordningen gjort permanent.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har siden 2013 gjennomført et forsøk med samordning av statlige innsigelser til kommunale planer etter plan- og bygningsloven. Fylkesmennene har samordnet innsigelser innenfor eget ansvarsområde og fra statlige etater som Statens vegvesen, Jernbaneverket, Kystverket, Forsvarsbygg og NVE. Det er i alt 21 instanser som kan fremme innsigelser til lokale planer og tiltak.

 Målet med samordningsforsøket har vært å få til en mer effektiv og målrettet behandling av plansaker, og et bedre samarbeid mellom kommunene og statlige myndigheter. Den faste ordningen innføres på bakgrunn av positive erfaringer med forsøket, og gjelder i første omgang de 11 fylkesmennene som har deltatt i samordningsforsøket. Oppland har vært en del av samordningsforsøket siden 1. oktober 2015. Nord-Trøndelag innlemmes i ordningen fra 2018. Hedmark, Oslo og Akershus, Østfold, Sogn og Fjordane og Finnmark innlemmes fra 2019.

Regionalt planforum fremheves som en viktig arena for dialog og interesseavklaring. God dialog her kan bidra til bedre planer og redusere behovet for innsigelser. Innsigelsesinstituttet er viktig for å sikre nasjonale og vesentlige regionale interesser i arealplanleggingen. Det er samtidig et mål å redusere antall innsigelser ved å styrke dialogen mellom kommunene og innsigelsesmyndighetene i tidlig planfase.

Brev fra KMD om samordning av statlige innsigelser i vedlegg til høgre. Inneholder også vedlegg om rammer for samordningen.

 

Publisert 04.01.2018 Sist endra 04.01.2018