Facebook| Twitter Skriv ut

Flyktninger som tema i kommuneplanleggingen

Med god integrering og inkludering kan kommunene bli attraktive for etablering, og flyktningene kan bli en ressurs for kommunene og Opplandssamfunnet.

Helhetlig oppfølging av flyktninger både på kort og lang sikt bør tas inn i kommuneplanleggingen, som satsningsområde i kommuneplanens samfunnsdel eller i en egen kommunedelplan. 

Den økte tilstrømningen av flyktninger til landet og fylket tilsier at kommunene
retter spesiell oppmerksomhet mot temaet i planleggingen framover.

Kommuneplanens samfunnsdel eller egen kommunedelplan bør gi konkrete føringer for arbeidet både med mottak, bosetting og integrering/inkludering av flyktninger. Fylkesmannen oppfordrer kommunene til å ta temaet inn i sine pågående planstrategiarbeider og ved revidering av kommuneplanens samfunnsdel.

Aktuelle utredninger:

  • befolkningsutvikling og bosetting av flyktninger sett i sammenheng
  • helserelevante data om innvandrergrupper i folkehelseoversikten

Aktuelle tema det bør gis føringer for i samfunnsdelen/egne integrerings- og inkluderingsplaner:

  • akutt beredskap ved ny økt tilstrømning av flyktninger (eks. mulige mottakssteder, oversikt over ressurser og organisering av ressurser)
  • hvordan mindreårige flyktninger så raskt som mulig kan bli en del av det ordinære skole- og barnehagetilbudet
  • kommunens arbeid med migrasjonshelse (vil kunne være en sentral del av kommunens folkehelsearbeid)
  • boligsosiale planer med flyktninger som en prioritert gruppe (eks. møte behov for økt bosetting av flyktninger ved å ha egnede boliger tilgjengelig, spesielt viktig med god tilgang til offentlig kommunikasjon og offentlig tjenestetilbud)
  • samarbeid med frivillige organisasjoner og lokalt næringsliv (kommunen som premissleverandør og samarbeidspart)

 

Publisert 04.03.2016 Sist endra 07.03.2016