Facebook| Twitter Skriv ut

Forsterket nasjonal jordvernstrategi

Stortinget fastsatte 8. desember 2015 det årlige målet for omdisponering av dyrka mark til 4 000 dekar. Stortinget ba regjeringen sørge for at målet nås gradvis innen 2020.

I tillegg ba Stortinget regjeringen i 2016 etablere og utrede ulike tiltak for å styrke jordvernet.

Dyrka og dyrkbar mark utgjør under 3 % av landets totale areal. For å sikre grunnlaget for matproduksjon, er det viktig å ha et sterkt jordvern. På landsbasis har det vært mål at årlig omdisponering av dyrka areal ikke skal overstige 6 000 dekar. Jordvernmålet ble framsatt i St. meld. nr. 26 (2006-2007), Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand  og senere videreført i Meld. St. 9 (2011-2012) Landbruks- og Matpolitikken 

Stortingets vedtak 8. desember 2015 om forsterket nasjonal jordvernstrategi er her: Prop. 127 S (2014-2015), Innst. 56 S (2015-2016) - vedlegg 4

Publisert 24.02.2016 Sist endra 04.03.2016