Facebook| Twitter Skriv ut

Helhetlig vannhåndtering i arealplanleggingen

Utfordringene knyttet til helhetlig vannhåndtering er komplekse og berører flere sektorlover, f.eks vannressursloven og forurensningsloven.

Norconsult AS avd Lillehammer, inviterte 19. feb 2016 til et seminar om «Utfordringer  med flomskader og vann på ville veier».

Følgende ble diskutert:

  • Mer faglig veiledning i  kommunene
  •  Mer kompetanse i kommunene som hydrolog, geotekniker ifm. arealplanlegging
  •  Prosjekter ifm. flom/vannhåndtering er kostnadskrevende (ref. flomprosjektet i Lillehammer). JBV og SVV vil være naturlige aktører å samarbeide med i prosjekter for sikringstiltak knyttet til sidevassdrag  med stort skadepotensiale på infrastruktur og samfunnsfunksjoner.
  • At det utarbeides en ROS-analyse for hele nedbørsfeltet.
  • Mer tverrsektorielt samarbeid og Fylkesmannens rolle som samordner i denne forbindelse.

Foredraget fra Norconsult v/Steinar Myrabø er her!

Publisert 15.03.2016 Sist endra 16.03.2016