Facebook| Twitter Skriv ut

Klimasats - støtte til klimasatsing i kommunene 2017

Kommuner og fylkeskommuner kan søke om midler til tiltak som reduserer utslipp av klimagasser og bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet. Midlene skal gå til noen av de beste prosjektene for klimagassreduksjon og omstilling til lavutslippssamfunnet.

Midlene skal fortrinnsvis utløse tiltak. Deler av midlene kan gå til planlegging og utredning av tiltak, og til nettverk og erfaringsdeling. Det er satt av 150 millioner til klimatiltak gjennom denne ordningen i 2017, inklusive administrative kostnader.

Søknadsfrist
Søknadsfrist er 15. februar 2017.

Hvem kan søke?
Bare kommuner, herunder fylkeskommuner, og kommunale foretak organisert etter kommuneloven kapittel 11 kan søke om midler, sammen eller hver for seg.

Kommunen kan søke støtte til tiltak som gjennomføres og finansieres sammen med kommunale AS, IKS, næringsliv, organisasjoner og private. Kommunen må være en aktiv deltaker i samarbeidet. 

Les mer her!

Publisert 20.01.2017 Sist endra 20.01.2017