Facebook| Twitter Skriv ut

Kommunene må følge opp krav til lekearealer

Ved utbygging av områder med konsentrert bebyggelse, bør det stilles krav om
at leke- og uteoppholdsareal skal være opparbeidet i henhold til planen før det
gis
brukstillatelse for første bolig.

Fylkesmannen er opptatt av at barn skal ha tilgang på lekearealer der de bor, og retter stor oppmerksomhet mot dette.

Både kommuneplanens arealdel, kommunedelplaner og reguleringsplaner kan inneholde bestemmelser om rekkefølge for utbygging av ulike områder. I tråd med plan- og bygningsloven §§ 11-9 nr. 4 og 12-7 nr. 10 kan det eksempelvis stilles krav om samtidig brukstillatelse av boliger og anlegg og fellestiltak som skoler, barnehager, leke- og uteoppholdsarealer, sykkel- og gangveger.

I Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen stilles det krav om at det i nærmiljøet skal finnes arealer hvor barn kan utfolde seg og skape sitt eget lekemiljø (punkt 5b).

Rekkefølgebestemmelser er viktige for å sikre god kvalitet og at utbyggingen skjer på en hensiktsmessig måte. Fylkesmannen i Oppland tilrår at kommunene, i de generelle bestemmelsene til kommuneplan/kommunedelplan, innarbeider tydelige kvalitets- og rekkefølgekrav knyttet til lekearealer, og at disse kravene følges opp når områder reguleres.

For å sikre opparbeidelse av leke- og uteoppholdsareal, kan kommunen gi bestemmelse i reguleringsplan om at det ikke vil bli gitt brukstillatelse for boliger, før lekeplass og uteoppholdsareal er opparbeidet i henhold til planen.

Fylkesmannen i Oppland ser at enkelte kommuner vedtar reguleringsplaner der kravet om ferdig opparbeidet leke- og uteoppholdsareal først utløses etter at et gitt antall boenheter er utbygd. I slike tilfeller bør kommunene vurdere om bestemmelsen tilfredsstiller kravene i de rikspolitiske retningslinjene og sikrer god bokvalitet.

Generelt mener Fylkesmannen at det ved utbygging av områder med konsentrert bebyggelse bør stilles krav om at leke- og uteoppholdsareal skal være opparbeidet i henhold til planen før det gis brukstillatelse for første bolig, og vil ha en tydeligere oppmerksomhet rettet mot dette framover. Kravene i punkt 5b i rikspolitiske retningslinjer konkretiserer forhold som eventuelle innsigelser vil bli vurdert ut fra. Det er derfor viktig at kommunen viser hvordan kravene som stilles til lekearealer skal ivaretas, og begrunner sine valg på en tydelig måte.

Publisert 18.12.2018 Sist endra 18.12.2018