Facebook| Twitter Skriv ut

Nye veiledere fra DSB

Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har nylig publisert flere nye veiledere.

Ny veileder Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging

Denne erstatter tidligere veiledere. De viktigste endringene er:

  • Sjekklista med alle mulige samfunnsverdier/konsekvensområder er tatt bort og nå gjelder det kun tre samfunnsverdier som skal vurderes ift uønskede hendelser og det er:
    • LIV og HELSE
    • STABILITET (kritisk infrastruktur, kritiske samfunnsfunskjoner)
    • EIENDOM (materiell verdier)
  • ROS-analysen består som kjent av to deler, 1 Risiko (sannsynlighet x konsekvens) og 2 Sårbarhetsvurderingen. Sårbarhetsvurderingen knyttet til den enkelte uønskede hendelse vil nå bli mere vektlagt og hvor kommunen må tenke mere på hvilke scenarier som kan utspille seg i et utbyggingsområde f.eks med ekstremvær og hvilke følgehendelser som kan oppstå som følge av overvann, flom og skred (1 svikt i overvannsanlegg, 2 svikt strøm, tele, 3 ødelagt vei/jernbane, 4 oversvømmelse i eldresenter, evakuering etc).
  • Nytt analyseskjema (se vedlegg), som er ganske likt det skjemaet som er i den helhetlige ROS-analysen.

Ny veileder om sikkerheten rundt storulykkevirksomheter

Her er det viktig å være kjent med hvilke virksomheter i din kommune som omfattes av storulykkesforskriften (§ 6 Meldeplikt og § 9 Rapporteringsplikt). Det finner dere ut ved å gå inn på temaet FAST (Farlige stoffer, eksplosiver og transport av farlig gods) på DSBs hjemmeside (se lenke). Kontakt DSB for brukernavn og passord.

Anvendbare hjelpemidler i klimatilpasning

Vi henviser her til DSBs Klimahjelper, og klimaprofil for Oppland, som ble utarbeidet i sept i 2016. (se eksterne lenker)

Publisert 08.05.2017 Sist endra 08.05.2017