Facebook| Twitter Skriv ut

Oppdatert planskjema og forventninger til planleggingen

Planskjema og Fylkesmannens forventninger til kommunal arealplanlegging er oppdatert. 

Skjema for behandling av planer etter plan- og bygningsloven brukes ved oppstart og oversending av planer til regionale myndigheter i Oppland. Delen som gjelder regionale planer/fylkes(del)planer er oppdatert.

Når det gjelder Fylkesmannens forventninger til kommunal arealplanlegging, er det lagt inn ny tekst/endringer i følgende plantema:

  • 2.2.6 Samfunnssikkerhet og beredskap
  • 2.2.7 Jordvern
  • 2.2.8 Blågrønn struktur

Ellers er nasjonale og regionale føringer samt utdyping/veiledningspunkt oppdatert for flere punkt/plantema.

Ny oversikt over kontaktpersoner på plansaksbehandlingen hos Fylkesmannen i Oppland er lagt ved.

 

 

Publisert 29.11.2016 Sist endra 29.11.2016